Skępe, dnia 02.02.2022r.

UMIG-PP.6733.15.2021

O B W I E S Z C Z E N I E

o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. 741 ze zm.) w związku z  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego(Dz.U z 2021, poz. 735 ze zm.). Burmistrz Miasta i Gminy Skępe, zawiadamia, że na wniosek Emitel S.A z pełnomocnictwa której występuje Pani Anna Warżała  wydano decyzję  z  dnia 02.02.2022r.o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dl przedsięwzięcia polegającego na: budowie wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną(stacją bazową) przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 213, 214, 211/3, 211/4, 211/5 położonych w obrębie Żuchowo, gmina Skępe. W związku z powyższym, strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe(pok. Nr 13) w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek 730-1530, wtorek 730-1700, piątek 730-1530.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, ul. Kilińskiego 2, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji lub zapoznania się z treścią obwieszczenia, które zgodnie z art. 49 KPA(Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Odwołanie powinno  zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żadanie, zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz.U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.).

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Piotr Wojciechowski


Skępe, dnia 02.02.2022r.

UMIG-PP.6733.15.2021/2022

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. 741 ze zm. ) Burmistrz Miasta i Gminy Skępe, zawiadamia, że na wniosek Emitel S.A z pełnomocnictwa której występuje Pani Anna Warżała  wydano decyzję  z  dnia 02.02.2022r.o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dl przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną(stacją bazową) przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 213, 214, 211/3, 211/4, 211/5 położonych w obrębie Żuchowo, gmina Skępe. Akta sprawy i w/w decyzja dostępne są do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe, pokój nr 13, tel. 054/287 85 27.Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, ul. Kilińskiego 2 za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Piotr Wojciechowski


Skępe, dnia 05.08.2022r.

UMIG-PP.6733.15.2021/2022

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 61 §4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2022 r poz. 503) oraz  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 roku poz. 503.), Burmistrz Miasta i Gminy Skępe zawiadamia, że zgodnie z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku z dnia 28 kwietnia 2022r. po raz kolejny rozpatrzono wniosek  Pani Anny Warżały działającej z upoważnienia Emitel Sp. z o.o. złożonym w dniu 09.12.2021r. uzupełniony w dniach 23.12.2021r., 15.07.2022r., 18.07.2022r. i 05.08.2022r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na  budowie wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną(stacją bazową) przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 213, 214, 211/3, 211/4, 211/5 położonych w obrębie Żuchowo, gmina Skępe. W związku z powyższym, informuję, że w terminie czternastu dni od publicznego obwieszczenia, strony mogą zapoznać się z zebranymi dokumentami w sprawie a także składać pisemne uwagi dotyczące przedmiotowej sprawy. Z aktami sprawy można zapoznać się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Skępe, ul. Kościelna 2, pokój nr 13. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej(art. 49 § 2 KPA).

Stronami postępowania są właściciele nieruchomości które znajdują się w promieniu 200 m od miejsca lokalizacji inwestycji.

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe
Piotr Wojciechowski

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości przez:

Zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publiczne Miasta i Gminy Skępe w dniu 05.08.2022r.

Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Skępe w dniu 05.08.2022r.

Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Żuchowo w dniu 05.08.2022r.