URZĄD MIASTA I GMINY W SKĘPEM

UL. KOŚCIELNA 2, 87-630 SKĘPE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Referent ds. obywatelskich i działalności gospodarczej

 

1.    Wymagania niezbędne:

a)    Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

b)   Posiadanie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania pracy na ww. stanowisku.

c)    Wykształcenie wyższe, preferowane o kierunku administracyjnym lub prawnym.

d)   Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

e)   Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

f)     Nieposzlakowana opinia.

g)   Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku.

 

2.    Wymagania dodatkowe:

a)   Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych.

b)   Znajomość zagadnień związanych z ewidencja ludności i działalnością gospodarczą zgodnie z przepisami:

- ustawy o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 r., poz. 510, ze zm.),

- ustawy Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r., poz. 162, ze zm.),

- ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 180 ze zm.),

- ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r., poz. 1119).

c)    Dobra znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym i kodeksu postępowania administracyjnego.

d)   Rzetelność, terminowość, dokładność.

e)   Odpowiedzialność za wykonywaną pracę.

f)     Odporność na stres.

g)   Umiejętności skutecznego komunikowania się.

h)   Umiejętność organizowania pracy, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista.

 

3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)   Prowadzenie spraw związanych z ewidencją ludności:

- pobytem stałym lub czasowym,

- wymeldowaniem z pobytu stałego lub czasowego,

- rejestrem meldunkowym cudzoziemców,

- nadawaniem numeru PESEL,

- rejestrem wyborców,

- rejestracją i kwalifikacją wojskową.

b)    Prowadzenie spraw związanych z działalnością gospodarczą:

- rejestracją i przyjmowaniem wniosków o wpis do CEIDG,

- wydawaniem zezwoleń na przewóz osób,

- wydawaniem i cofaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

4.    Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a)   Praca w pełnym wymiarze czasu pracy (cały  etat)  o charakterze stacjonarnym w godzinach pracy Urzędu.

b)   W związku z wykonywanymi zadaniami wymagane wyjazdy poza Urząd.

c)     Godziny pracy Urzędu: poniedziałek, środa, czwartek  730 - 1530, wtorek- 730-1700, piątek 730 - 1400 .

d)   Stanowisko pracy związane jest z pracą przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie oraz obsługą urządzeń biurowych.

e)   Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych w zakresie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, ale brak jest windy.

 

5.    Wymagane dokumenty:

a)   List motywacyjny,

b)   Kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie (stanowiący załącznik do ogłoszenia o naborze).

c)    Dokument poświadczający wykształcenie / dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/.

d)   Dokumenty poświadczające staż pracy / kopia świadectw pracy, zaświadczenie od pracodawcy, in./,

e)   Oświadczenie kandydata o posiadanym stopniu niepełnosprawności – w przypadku osób niepełnosprawnych, które chcą skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019., poz. 1282 ze zm.) - stanowiące załącznik do ogłoszenia o naborze.

f)     Oświadczenie kandydata (stanowiące załącznik do ogłoszenia o naborze) o:

- niekaralności – przed zatrudnieniem wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,

- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

- obywatelstwie,

- nieposzlakowanej opinii,

- posiadanie dobrego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienia na określonym stanowisku,

- nie wykonywaniu zajęć sprzecznych z pełnionymi obowiązkami w przypadku wyboru.

 

6.    Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wynosi więcej niż 6%.

 

 Wymagane  dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta  i Gminy, pocztą elektroniczną na adres sekretariat@skepe.pl - w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Urzędu (jednostki) z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ds. obywatelskich i działalności gospodarczej w terminie do dnia 5 kwietnia 2022 r. do godziny 1400/nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP/.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu (jednostki) po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.skepe.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

 

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych udostępnionych w ramach naboru wraz z oświadczeniem o zapoznaniu (stanowiący załącznik do ogłoszenia o naborze).

 

Dodatkowe informacje:

1.    Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni do drugiego etapu naboru sprawdzającego wiedzę oraz umiejętności kandydata drogą telefoniczną (proszę o podanie w dokumentach aplikacyjnych numeru telefonu).

2.    Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Skępe  oraz tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Skępe przy ul. Kościelnej 2, 87-630 Skępe.

3.    Dokumenty złożone przez kandydata, który zostanie wyłoniony w wyniku rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych w momencie zatrudnienia. Dokumenty kandydatów nie zakwalifikowanych do dalszego etapu naboru będzie można odebrać po zakończeniu procesu rekrutacji w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skępe  przy ul. Kościelnej 2, 87-630 Skępe lub zostaną odesłane jeżeli kandydat zaznaczył to w złożonej dokumentacji albo gdy wystąpi z takim wnioskiem po przeprowadzonym naborze. Oferty nieodebrane zostaną zniszczone po upływie jednego miesiąca od zakończenia rekrutacji.

4.    Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

5.    Urząd Miasta i Gminy  w Skępem zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru w części lub w całości z ważnych przyczyn. W przypadku nierozstrzygnięcia/unieważnienia naboru złożone dokumenty są wydawane ich nadawcom albo komisyjnie zniszczone po upływie jednego miesiąca od daty unieważnienia/nierozstrzygnięcia naboru.

Skępe, dnia 23 marca 2022 r.


OGŁOSZENIE

Informuję, iż w wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. obywatelskich i działalności gospodarczej, po przeprowadzeniu analizy formalnej złożonych dokumentów aplikacyjnych, komisja rekrutacyjna do kolejnego etapu naboru zakwalifikowała poniższych kandydatów, którzy spełnili niezbędne i dodatkowe wymagania formalne:

1.    Pani Katarzyna Pętlicka

2.    Pan Patryk Konczalski

3.    Pani Agnieszka Ręplewicz

4.    Pani Justyna Trojanowska

O terminie kolejnego etapu naboru (test kwalifikacyjny i rozmowa kwalifikacyjna) kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Skępe, dnia 6 kwietnia 2022 r.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
Zbigniew Małkiewicz


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W SKĘPEM
UL. KOŚCIELNA 2
87-630 SKĘPE

Referent ds. obywatelskich i działalności gospodarczej

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Patryk Konczalski.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Komisja Rekrutacyjna ustaliła w toku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, że kandydat dopuszczony do ostatniego etapu rekrutacyjnego, tj. selekcji, spełnił oczekiwania stawiane kandydatom na stanowisko referenta ds. obywatelskich i działalności gospodarczej.

Na podstawie przeprowadzonego testu i rozmowy kwalifikacyjnej Komisja stwierdziła, że kandydat posiada również odpowiednią wiedzę, predyspozycje i umiejętności pracy na ww. stanowisku.

Skępe, dnia 26 kwietnia 2022 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe
Piotr Wojciechowski