OBWIESZCZENIE
z dnia 29 marca 2022 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm. ) – zwanej dalej kpa, w związku z art. 11c, art. 11f ust. 7 i art. 11i ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 176) – zwanej dalej specustawą drogową, oraz art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.),

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 5/ZRID/2014 z dnia 20 czerwca 2014 r., znak: WI.IV.7820.34.2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy – granica województwa” w związku z istotnym odstępstwem od zatwierdzonego projektu budowlanego (w ustalonych liniach rozgraniczających drogi) dotyczące przejść ekologicznych mokrych.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 11f ust. 7 specustawy drogowej w związku z art. 49 § 2 kpa zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, a także w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów.

Strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami sprawy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek B, pokój 113a, XI piętro, tel. 52 349-74-03), w dniach pracy tut. Urzędu, w godz. 10.00 – 15.00 wyłącznie https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa. po uzgodnieniu terminu za pomocą poczty tradycyjnej lub telefonicznie. Bieżące informacje dotyczące funkcjonowania K-PUW w Bydgoszczy dostępne są na stronie internetowej.

 

Znak sprawy: WIR.V.7820.4.2022.KS

Umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej

Dnia …………………2022 r.

Z up. WOJEWODY
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Agnieszka Waszak
Kierownik Oddziału Budownictwa Specjalnego w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/