Nazwa zamówienia:

Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa soli drogowej luzem gatunek DR z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg w łącznej ilości 75 ton.

Dostawa przedmiotu zamówienia będzie następowała transportem Wykonawcy do siedziby Zamawiającego ( baza gospodarcza): ul. Komunalna 5, 87 -630 Skępe

Wykonawca przy każdej dostawie zobowiązany jest do wystawienia dokumentu WZ, określającego ilość i datę wydania soli drogowej.

Oferowana sól drogowa powinna odpowiadać podstawowym warunkom higienicznym i posiadać aktualny atest higeniczny Państwowego Zakładu Higieny. Przedmiot zamówienia powinien także posiadać aktualną opinię Instytutu Badawczego Dróg i Mostów dopuszczającą produkt do stosowania w zimowym utrzymaniu dróg i spełniać wymogi normy nr PN-86/C-84081/02

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości przedmiotu zamówienia do 50 ton.

Termin realizacji zamówienia: do 30.06.2022 r.