OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie miasta i gminy Skępe wraz z prognozami oddziaływania na środowisko do wymienionych dokumentów

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) w związku z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) oraz na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Skępem:

nr XXIX/200/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Huta oraz dla części obrębu geodezyjnego Łąkie, zmienionej uchwałą nr XXXIV/239/2021 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Huta oraz dla części obrębu geodezyjnego Łąkie

nr XXIX/201/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu nr 5 w mieście Skępe,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Huta oraz dla części obrębu geodezyjnego Łąkie,

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu nr 5 w mieście Skępe

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 8 czerwca 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 czerwca 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skępe, przy ul. Kościelnej 2,   87-630 Skępe o godz. 11.00. Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona w sposób umożliwiający zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag. W przypadku konieczności przeprowadzenia dyskusji publicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość organ sporządzający projekt ww. planu miejscowego uczyni to w sposób umożliwiający:

1) zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku, oraz

2) zadawanie pytań i składanie uwag w formie zapisu tekstowego.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skępe, przy ul. Kościelnej 2, 87-630 Skępe lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularzy zamieszczonych przez organ sporządzający projekty ww. planów miejscowych w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących  zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2070):

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufania ePUAP.

Wnoszący uwagi powinien podać swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby a także oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lipca 2022 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta i Gminy Skępe.

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe
Piotr Wojciechowski