Skępe, dnia 20.06.2022r.

UMIG-OŚ.6220.9.1.2022

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z póź. zm.), oraz przepisu  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 735 z póź. zm.) w związku z wnioskiem Copernic Black Sp. z o. o., ul. Lekarska 1, 30 – 003 Kraków w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie farmy fotowoltaicznej PV Kukowo o mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą ”

zawiadamia się strony o:

wszczęciu postępowania administracyjnego w powyższej sprawie.

Organem właściwym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta i Gminy Skępe. Rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych prawem opinii i uzgodnień organów współdziałających w wydaniu decyzji tj. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni we Włocławku.

W związku z powyższym informuję, iż wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy oraz zgłaszać ewentualne zastrzeżenia i wnioski w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Skępe, ul. Kościelna 2, pokój nr 16 (I piętro), tel.: 54 287 85 33.

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie umieszcza się:

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skępe,

- w Biuletynie Informacji Publicznej UMiG Skępe

 na okres 14 dni.

Z up. Burmistrza
Zbigniew Małkiewicz
Sekretarz Miasta i Gminy

 

 

 


Skępe, dnia 13.07.2022 r.

UMIG-OŚ.6220.9.5.2022

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z póź. zm.), w związku z art. 33 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 3 października  2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z póź. zm.), zawiadamiam, że w toku postępowania administracyjnego wszczętego w dniu 20.06.2022 r. na wniosek firmy Copernic Black Sp. z o.o., ul. Lekarska 1 , 30 – 003 Kraków w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

Budowie farmy fotowoltaicznej PV Kukowo o mocy do 4,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzysząca”  na działkach o nr ew. 2/1 i 6 w miejscowości Kukowo, gmina Skępe wydane zostało postanowienie znak: UMIG-OŚ.6220.9.4.2022 z dnia 13.07.2022 r. o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skępe, ul. Kościelna 2, w godzinach urzędowania, pokój nr 16 (I piętro), tel.: 54 287 85 33.

Na postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w terminie 7 dni od daty jego doręczenia

Zawiadomienie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Skępem oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skępe.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe
Piotr Wojciechowski


Skępe, dnia 26.07.2022r.

UMIG-OŚ.6220.9.7.2022

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z póź. zm.), w związku z art. 33 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z póź. zm.), zawiadamiam, że w toku postępowania administracyjnego wszczętego w dniu 20.06.2022 r. na wniosek firmy Copernic Black Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Lekarska 1, 31 – 203 Kraków w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

Budowa farmy fotowoltaicznej PV Kukowo o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ew. 2/1 i 6 w obrębie ewidencyjnym Nr 0005 Kukowo, gmina Skępe”.

wydane zostało postanowienie znak: UMIG-OŚ.6220.9.6.2022 z dnia 26.07.2022 r. o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skępe, ul. Kościelna 2, w godzinach urzędowania, pokój nr 16 (I piętro), tel.: 54287 85 33 oraz na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy w Skępem.

Zgodnie z art. 63 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z póź. zm.) na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Zawiadomienie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Skępem oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skępe.

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Skępe
Krzysztof Jaworski