Skępe, dn. 23.08.2022 r.

UMiG-PP.6733.13.2022

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 61 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 i ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz.503 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem zawiadamia, że w dniu 23.08.2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV z szafkami pomiarowymi przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 708/4, 712/4, 712/12, 712/15, 712/14, 712/13, 712/9, 712/10, 712/11 położonych w miejscowości Wólka, gmina Skępe. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 KPA, przed wydaniem decyzji istnieje możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie w tut. Urzędzie, pok. 13 lub kierować pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe w terminie 21 dni od daty wywieszenia.

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Skępe
Krzysztof Jaworski