Uchwała Nr XLV/308/2022
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 27 września 2022 r.

w sprawie nadania nawy ulicom w miejscowości Wólka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 1005 i poz. 1079) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1693, poz. 1768, poz. 1783) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Nadaje się nazwy niżej wymienionym ulicom, stanowiącym drogi wewnętrzne, położonym na terenie miejscowości Wólka, gmina Skępe:

1) ul. Piwoniowa - drodze znajdującej się na działce o nr ewidencyjnym 18/64;

2) ul. Kameliowa - drodze znajdującej się na działce o nr ewidencyjnym 23/8;

2. Przebieg ulic, o których mowa w  ust. 1,  określają załączniki do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała Wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem
Janusz Kozłowski