PROTOKÓŁ NR XLIV/VIII/2022
SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM
z dnia 19 lipca 2022 roku

Sesję dnia 19 lipca 2022 roku rozpoczęto o godzinie 1550 i zakończono o 1620 w Sali obrad nr 12 Urzędu Miasta i Gminy w Skępem. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski.

W posiedzeniu udział wzięli:

Radni Rady Miejskiej w Skępem - wg załączonej listy obecności

Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, w tym:

Piotr Wojciechowski – Burmistrz

Krzysztof Jaworski - Zastępca Burmistrza

Zbigniew Małkiewicz – Sekretarz

Małgorzata Majerska - Skarbnik

Piotr Rzepka - Radca Prawny

XLIV Sesję Rady Miejskiej w Skępem VIII kadencji otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski słowami - Witam serdecznie Panie i Panów Radnych Rady Miejskiej w Skępem. Witam Pana Burmistrza i Pana Zastępcę Burmistrza, Witam Pana Sekretarza i Panią Skarbnik oraz pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skępem. Otwieram XLIV Sesję Rady Miejskiej.

Pkt 1

Sprawy organizacyjne

Stwierdzenie prawomocności obrad

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski stwierdził prawomocność obrad. W posiedzeniu brało udział 13  Radnych na 15 osobowy skład Rady.

Przyjęcie protokołu XLII Sesji Rady Miejskiej z dnia 21 czerwca 2022r.
Do protokołu z XLII Sesji Rady Miejskiej nikt z Radnych nie wniósł uwag.
Głosowano w sprawie: przyjęcia protokołu XLII Sesji Rady Miejskiej z dnia 21 czerwca 2022r.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Janusz Kozłowski, Maria Krymka, Maria Kuczmarska, Jarosław Kuźmiński, Andrzej Meller, Marcin Mierzejewski, Andrzej Podlas, Aleksandra Ruszkowska, Justyna Składanowska, Anna Sobocińska, Krzysztof Suchocki, Ryszard Szewczyk, Roman Targański

NIEOBECNI (2)
Jarosław Gołębiewski, Benedykt Krupiński
Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Projekt porządku obrad:

1.    Sprawy organizacyjne.

a.    stwierdzenie prawomocności obrad;

b.    przyjęcie protokołu XLII Sesji Rady Miejskiej z dnia 21 czerwca 2022 r.;

c.    przyjęcie porządku obrad;

d.    wybór sekretarza obrad.

2.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, stanowiącej własność Miasta i Gminy Skępe oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy – druk nr 1.

3.    Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2022 rok – druk nr 2.

4.    Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2022–2045 – druk nr 3.

5.    Wolne wnioski i informacje.

6.    Zakończenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski zapytał czy są uwagi do porządku obrad. 

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad poprzez dodanie pod punkt 5 - Projektu uchwały w sprawie utworzenia i przystąpienia do Stowarzyszenia na rzecz Gmin i Powiatu Lipnowskiego ,, Wspólnie dla przyszłości”- druk nr 4.

Głosowano wniosek w sprawie:

Zmiana porządku obrad poprzez dodanie Projektu uchwały w sprawie utworzenia i przystąpienia do Stowarzyszenia na rzecz Gmin i Powiatu Lipnowskiego ,, Wspólnie dla przyszłości” – druk nr 4
Wyniki głosowania

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (12)
Janusz Kozłowski, Maria Krymka, Maria Kuczmarska, Jarosław Kuźmiński, Andrzej Meller, Marcin Mierzejewski, Andrzej Podlas, Aleksandra Ruszkowska, Justyna Składanowska, Anna Sobocińska, Ryszard Szewczyk, Roman Targański

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Krzysztof Suchocki

NIEOBECNI (2)
Jarosław Gołębiewski, Benedykt Krupiński
Protokół został przegłosowany.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski odczytał zmieniony porządek obrad.

Projekt porządku obrad:

1.    Sprawy organizacyjne.

a.    stwierdzenie prawomocności obrad;

b.    przyjęcie protokołu XLII Sesji Rady Miejskiej z dnia 21 czerwca 2022 r.;

c.    przyjęcie porządku obrad;

d.    wybór sekretarza obrad.

2.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, stanowiącej własność Miasta i Gminy Skępe oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy – druk nr 1.

3.    Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2022 rok – druk nr 2.

4.    Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2022–2045 – druk nr 3.

5.    Projekt uchwały w sprawie utworzenia i przystąpienia do Stowarzyszenia na rzecz Gmin i Powiatu Lipnowskiego ,, Wspólnie dla przyszłości” – druk nr 4

6.    Wolne wnioski i informacje.

7.    Zakończenie.

Głosowano w sprawie:

Przyjęcie porządku obrad
Wyniki głosowania

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (12)
Janusz Kozłowski, Maria Krymka, Maria Kuczmarska, Jarosław Kuźmiński, Andrzej Meller, Marcin Mierzejewski, Andrzej Podlas, Aleksandra Ruszkowska, Justyna Składanowska, Anna Sobocińska, Ryszard Szewczyk, Roman Targański

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Krzysztof Suchocki,

NIEOBECNI (2)
Jarosław Gołębiewski, Benedykt Krupiński
Projekt porządku obrad został przegłosowany.

Wybór sekretarza obrad

Sekretarzem obrad została Radna Pani Aleksandra Ruszkowska, która wyraziła zgodę.

Pkt 2
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, stanowiącej własność Miasta i Gminy Skępe oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego tryby zawarcia umowy  - druk nr 1

Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Pan Zbigniew Małkiewicz (w załączeniu).

Nikt z Radnych nie zabrał głosu.

Głosowano w sprawie:
Uchwały
Nr XLIV/303/2022 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 19 lipca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, stanowiącej własność Miasta i Gminy Skępe oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego tryby zawarcia umowy  
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Janusz Kozłowski, Maria Krymka, Maria Kuczmarska, Jarosław Kuźmiński, Andrzej Meller, Marcin Mierzejewski, Andrzej Podlas, Aleksandra Ruszkowska, Justyna Składanowska, Anna Sobocińska ,Krzysztof Suchocki, Ryszard Szewczyk, Roman Targański
NIEOBECNI (2)
Jarosław Gołębiewski, Benedykt Krupiński
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Pkt 3
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2022 rok - druk nr 2

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Pani Małgorzata Majerska (w załączeniu).

Nikt z Radnych nie zabrał głosu.

Głosowano w sprawie:
Uchwały
Nr XLIV/304/2022 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 19 lipca 2022r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2022 rok
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Janusz Kozłowski, Maria Krymka, Maria Kuczmarska, Jarosław Kuźmiński, Andrzej Meller, Marcin Mierzejewski, Andrzej Podlas, Aleksandra Ruszkowska, Justyna Składanowska, Anna Sobocińska, Krzysztof Suchocki, Ryszard Szewczyk, Roman Targański
NIEOBECNI (2)
Jarosław Gołębiewski, Benedykt Krupiński

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Pkt 4
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2022-2045 - druk nr 3.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Pani Małgorzata Majerska (w załączeniu).

Nikt z Radnych nie zabrał głosu.

Głosowano w sprawie:
Uchwały Nr XLIV/305/2022 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 19 lipca
2022r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2022-2045
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)

Janusz Kozłowski, Maria Krymka, Maria Kuczmarska, Jarosław Kuźmiński , Andrzej Meller, Marcin Mierzejewski, Andrzej Podlas, Aleksandra Ruszkowska, Justyna Składanowska, Anna Sobocińska, Krzysztof Suchocki, Ryszard Szewczyk, Roman Targański
NIEOBECNI (2)
Jarosław Gołębiewski, Benedykt Krupiński

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Pkt 5

Projekt uchwały w sprawie utworzenia i przystąpienia do Stowarzyszenia na rzecz Gmin i Powiatu Lipnowskiego ,, Wspólnie dla przyszłości” - druk nr 4.

Projekt uchwały przedstawił Zastępca Burmistrza Pan Krzysztof Jaworski (w załączeniu).

Nikt z Radnych nie zabrał głosu.

Głosowano w sprawie:
Uchwały Nr XLIV/306/2022 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 19 lipca 2022r. w sprawie utworzenia i przystąpienia do Stowarzyszenia na rzecz Gmin i Powiatu Lipnowskiego ,, Wspólnie dla przyszłości”

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Janusz Kozłowski, Maria Krymka,  Maria Kuczmarska, Jarosław Kuźmiński, Andrzej Meller, Marcin Mierzejewski, Andrzej Podlas, Aleksandra Ruszkowska, Justyna Składanowska, Anna Sobocińska, Krzysztof Suchocki, Ryszard Szewczyk, Roman Targański
NIEOBECNI (2)
Jarosław Gołębiewski, Benedykt Krupiński 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Pkt 6

Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski w imieniu mieszkańców ul. Dworcowej serdeczne podziękował za wykonany na tej ulicy chodnik, który był bardzo potrzebny i wywołuje radość mieszkańców. Podziękował również firmie, która go wykonała i wskazał, że należą się wyrazy uznania za wykonanie naprawdę dobrej roboty.

Radna Pani Justyna Składanowska poinformowała mieszkańców sołectw Huta, Ławiczek i Boguchwała, że 14 lipca w siedzibie Starostwa odbyło się spotkanie podczas, którego Sołtys Pan Roman Marcinkowski podpisał umowę z Panem Starostą. Sołectwo Huta otrzymało dofinansowanie, zresztą nie tylko nasze sołectwo, bo sześć z Gminy Skępe. Radna wskazała, że  wnioskowali wspólnie, bo Ławiczek nie ma możliwości żeby wnioskować, w sensie, że  nie ma świetlicy, nie ma miejsca takiego, a na drogi te pieniądze nie są przeznaczone, co było w statucie jasno zaznaczone, więc w tym wniosku musieli prosić o coś innego i dostali kwotę 12.500,00 zł. W następnych latach będzie to jeszcze kontynuowane, więc na pewno będziemy korzystać. Radna złożyła ogromne podziękowania dla Starosty, dla Starostwa, Zarządu, Radnych Powiatowych, głownie dla Pani Przewodniczącej, która dużo na rzecz naszej gminy zrobiła.

Radny Pan Andrzej Meller wskazał, że jego sołectwo dostało 6.000,00 zł, za co zostaną zrobione progi zwalniające na początku i na końcu wsi gdzie są groźne sytuacje na zakrętach. Wyraził nadzieję, że to starczy wyłącznie te 6.000,00 zł i wskazał, że  na pewno Pan Burmistrz będzie podpisywał umowy i te pieniążki wpłyną do gminy na realizację tego zadania, o które wystąpili.

Radna Pani Aleksandra Ruszkowska przyłączyła się do podziękowań i wskazała, że w jej sołectwie zajmuje się tym Pani Sołtys, która składała na wyższą kwotę, ale otrzymała 8.000,00 zł, za co Radna bardzo serdecznie podziękowała. Wskazała, iż myśli, że Pani Sołtys postara się pewnie pozyskać resztę kwoty, żeby zrealizować swoje przedsięwzięcie.

Radny Pan Andrzej Podlas podziękował i poprosił, żeby Burmistrz przekazał podziękowania pracownikom Urzędu Gminy, pracownikom gospodarczym, którzy na jego wniosek i mieszkańców obcięli z gałęzi skrzyżowanie ulicy Rypińskiej z ulicą Klasztorną, która to jest drogą powiatową, skrzyżowanie ulicy Rypińskiej z Brzozową i ulicę Leśną. Wskazał, że mieszkańcy również dziękują za założenie dwóch lamp na ulicy Rypińskiej.

Radny Pan Roman Targański powiedział, że w tej gminie nie jest aż tak źle, bo sporo jest podziękowań i sam w imieniu mieszkańców ul. Spółdzielczej podziękował.  Wskazał, że wiele lat się borykali po tych płytach, a wreszcie to wygląda. To samo na ul. Płockiej, bardzo ładnie tam jest to układane. Wskazał, że barierki, o których na poprzedniej sesji mówił Radny Gołębiewski wreszcie zostały zrobione tak jak należy, zostały słupy wbite, tak, że małżeństwo z dzieckiem, czy z wózkiem może sobie spokojnie przejść. Utrudnienia są dla pojazdów kołowych, tak jak to powinno być zrobione. Nasze czyszczenie jezior też pozytywne rezultaty przyniosło, bo na przykład z mostu drewnianego widać całe jezioro, widać gdzie ta struga wypływa, koło Cyprysa też jest ładnie usunięte, wszystkie strugi są wyczyszczone. Radny Targański wskazał, że dla osób niepełnosprawnych miał być samochód nowy i zapytał czy coś w tej kwestii jest robione, bo by na pewno się przydał tym osobom.

Zastępca Burmistrza Pan Krzysztof Jaworski odpowiedział, że dokładnie w zeszłym tygodniu dostaliśmy informację o przyznaniu dofinansowania w wysokości 103.000,00 zł. O ile pierwotnie ten zakup tego samochodu miał być realizowany w tym roku, to Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie samo zasugerowało żeby wskazać trochę dłuższy termin realizacji na przyszły rok, co oczywiście zrobiliśmy, a wynika to z tego, że po wprowadzeniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej musimy ogłosić przetarg. Zastępca Burmistrza wyraził nadzieję, że zakończy się on wynikiem pozytywnym i wskazał, że jest bardzo długie oczekiwanie na pojazdy nowe, po rozmowach z dilerami, którzy handlują takimi samochodami oczekiwanie może wynieść nawet 1 rok.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski wskazał, że jest to informacja i dobra i trochę nie za bardzo.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski powiedział, że będą podejmowane działania żeby, może udało się przyspieszyć te terminy, rozmawiając z dilerami. Burmistrz wskazał, że w miarę posiadanych środków i możliwości gmina stara się realizować pewne inwestycje i wie, że rzeczywiście te inwestycje, tak jak wspomniano o ulicy Spółdzielczej, czy o ulicy Płockiej i tak jak powiedział Pan Przewodniczący o chodniku na ulicy Dworcowej, zmieniają oblicze naszej miejscowości, czynią tą miejscowość bardziej atrakcyjną, ale jednocześnie też ułatwiają funkcjonowanie i życie mieszkańców i to jest chyba najistotniejsze. Burmistrz podziękował koleżankom i kolegom Radnym, bo tak naprawdę wszelkie inwestycje i wszelkie działanie to jest praca zbiorowa nas wszystkich i pracowników urzędu, którzy przygotowują projekty, realizują, ale również i tych pracowników gospodarczych, do których czasami są jakieś uwagi, że nie w określonym czasie pewne czynności są wykonywane, ale na pewno trzeba powiedzieć, że pracowników widać i również ich prace widać na każdym kroku. Burmistrz powiedział iż myśli, że to jest wspólna nasza praca na rzecz naszych mieszkańców.

Pkt 16
Zakończenie

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem Pan Janusz Kozłowski zakończył posiedzenie słowami:

ZAMYKAM XLIV SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

Na tym obrady XLIV Sesji Rady Miejskiej w Skępem VIII kadencji zakończono.

 

Protokolant
Ewa Godlewska

Przewodniczący Rady Miejskiej
Janusz Kozłowski