Skępe, dnia 13.12.2022r.

UMIG-PP.6733.19.2022

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. 741 ze zm. ) Burmistrz Miasta i Gminy Skępe, zawiadamia, że na wniosek Energa Operator S.A z pełnomocnictwa której występuje Pan Mateusz Gałkowski wydano decyzję  z  dnia 13.12.2022r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej nN 0,4 kV z szafkami pomiarowymi przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 712/9, 712/10, 712/11, 712/12, 712/13, 712/14, 712/15,  położonych w obrębie Łąkie, gmina Skępe. Akta sprawy i w/w decyzja dostępne są do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe, pokój nr 13, tel. 054/287 85 27. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, ul. Kilińskiego 2 za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Piotr Wojciechowski