Uchwała Nr XLVII/327/2022
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 29 listopada 2022 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561), w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 333) uchwala się, co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta określoną w Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 (M.P. z 2022 r., poz. 995) z kwoty 74,05 zł za 1 dt na kwotę 56,00 zł za 1 dt, stanowiącą podstawę wymiaru podatku rolnego na 2023 r. na obszarze miasta i gminy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem

Janusz Kozłowski