Uchwała Nr XLVII/329/2022
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 29 listopada 2022 r.

w sprawie opłaty od posiadania psów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561), art.18 a ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych2  (Dz.U. z 2022 r., poz. 1452, poz. 1512), w zwiazku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (M.P. z 2022 r., poz. 731)  uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wprowadza sie na terenie Miasta i Gminy Skępe opłatę od posiadania psów. 

§ 2. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala sie w wysokości 15,00 zł od jednego psa. 

§ 3. Określa się następujące zasady ustalania oraz terminy płatności opłaty od posiadania psów: 

1)    opłata płatna jest bez wezwania do dnia 30 kwietnia roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku;

2)    w przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek jej zapłaty;

3)    obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba fizyczna weszła w posiadanie psa i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§ 4. Opłatę od posiadania psów należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Skępem lub w drodze inkasa. Inkasentami opłaty na terenie miasta i gminy Skępe są wyznaczeni inkasenci powołani odrębną uchwałą.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe. 

§ 6. Taci moc uchwała Nr XXIX/245/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 listopada 2013 r.  w sprawie  opłaty od posiadania psów (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2013 r., poz. 3809), 

§ 7. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Janusz Kozłowski