Uchwała Nr XLVII/330/2022
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 29 listopada 2022 r.

w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego, opłaty od posiadania psów od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561), art. 6 ust.12 i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1452, poz. 1512), art.6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 333), art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2019 r.,  poz. 888), w związku z art. 9, art.28 i art.47 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021 r., poz.1540, poz. 1598, poz. 2076, poz. 2105, poz. 2262, poz. 2328; z 2022 r., poz. 835, poz. 974, poz. 1265, poz. 1301), uchwala się, co następuje :

 § 1. Zarządza się na terenie miasta i gminy Skępe pobór podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości  oraz opłaty od posiadania psów należnych od osób fizycznych, w drodze inkasa.

§ 2. 1.Na inkasentów podatków i opłat wymienionych w § 1 na terenie miasta i gminy Skępe wyznacza się sołtysów i inkasenta miejskiego :

1)    w sołectwie Boguchwała - Pani Lisiecka Wanda; 

2)    w sołectwie Czermno - Pan Będlin Wojciech; 

3)    w sołectwie Franciszkowo - Pan Pietrkiewicz Mieczysław; 

4)    w sołectwie Huta - Pan Marcinkowski Roman; 

5)    w sołectwie Jarczewo - Pan Cackowski Sławomir; 

6)    w sołectwie Likiec - Pani Rydzyńska Anna; 

7)    w sołectwie Lubówiec - Pan Szablewski Grzegorz; 

8)    w sołectwie Ławiczek - Pani Orszak Jadwiga; 

9)    w sołectwie Łąkie - Pan Hulicki Stefan;

10) w sołectwie Moczadła - Pani Cywińska Malwina; 

11) w sołectwie Sarnowo - Pani Wasilewska Róża; 

12) w sołectwie Wioska - Pan Bujanowski Mariusz;

13) w sołectwie Wólka - Pan Topolewski Adam; 

14) w sołectwie Żagno - Pani Uniszkiewicz Iwona;

15) w sołectwie Żuchowo - Pan Witkowski Wiesław;

16) w sołectwie Rumunki Skępskie - Pani Szpanelewska Bożena; 

17) w mieście Skępe - Pani Falencka Jadwiga. 

2.    W szczególnych przypadkach, gdy z przyczyn obiektywnych osoba wyznaczona nie może pełnić funkcji inkasenta, Rada Miejska może na czas określony wyznaczyć inną osobę do pełnienia tej funkcji.

3.    Zarządzenie poboru podatku  i opłaty w drodze inkasa nie wyklucza uiszczania należności przez podatników na właściwy rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Skępem.

 

§ 3.Wysokość wynagrodzenia za inkaso ustala się dla każdego inkasenta według wskaźnika procentowego stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała Nr VII/31/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie  poboru inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2015 r., poz. 1317), zmieniona:

1)    uchwałą Nr VII/46/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie poboru inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2019 r., poz. 2768),

2)    uchwałą Nr XVI/102/2020 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 stycznia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie poboru inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r., poz. 687),

3)    uchwałą Nr XXII/148/2020 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 września 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie poboru inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r., poz. 4697), wprowadza się następujące zmiany,

4)    uchwałą Nr XXXII/225/2021 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 lipca 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie poboru inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r., poz. 3947).

 § 5.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 6.Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem

Janusz Kozłowski