Uchwała Nr XLVII/334/2022
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 29 listopada 2022 r.

w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnionej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) i art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082; z 2022 r., poz. 655, poz. 1079, poz. 1116, poz. 1700, poz. 1730, poz. 1383 i poz. 2089) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się stawkę za 1 km przejazdu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców w wysokości:

1)    dla pojazdu o pojemności skokowej  silnika do 900 cm3 - 0,5214 zł;

2)    dla pojazdu o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,8358 zł.

§ 2. Traci moc uchwała nr XLII.295/2022 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 21 czerwca  2022 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Skępe na rok szkolny 2022/2023 (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2022 r., poz. 3291)

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem
Janusz Kozłowski