Skępe, dn. 24.11.2022r.

UMiG-PP.6733.21.2022

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 61 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 2000 oraz art. 53 ust. 1 i ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz.503 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem zawiadamia, że w dniu 24.11.2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej nn 0,4 kV z szafkami kablowymi przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 28/1, 28/8, 28/12, 28/13, 28/14, 28/15, 28/16, 28/17, 32/21, 32/22, 32/23, 37, 49 położonych w obrębie Franciszkowo, gmina Skępe. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 KPA, przed wydaniem decyzji istnieje możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie w tut. Urzędzie, pok. 13 lub kierować pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe w terminie 21 dni od daty wywieszenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe
Piotr Wojciechowski