Zamknij okno Drukuj dokument

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wólce

Ogłoszenie o zamówieniu

Opis:

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wólce

 

Numer sprawy: UMiG.271.2.3.2018.

 

W dniu 24.01.2018 r. ogłoszenie o niniejszym zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 509314-N-2018.

 

 

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

 

I. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Załącznik nr 4 – wzór umowy otrzymuje nowe brzmienie. Zmieniony dokument został umieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.01.2018 r.

 

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Jednocześnie termin składania ofert nie ulega zmianie.

 

Skępe, dn. 26.01.2018 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem

 

 

 

 

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

 

I. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Doprecyzowuje się zapis §8 ust. 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

 

Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w załączniku nr 18 należy przedstawić tylko wówczas, gdy wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej z oferentem lub oferentami, którzy złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu.

 

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Niniejsza zmianę należy traktować jako Integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ponieważ zmiana ta nie prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu, jak również nie wymaga dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach termin składania ofert nie ulega zmianie.

 

Skępe, dn. 26.01.2018 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem

 

 

Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Wólce

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017, poz. 1579, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.3.2018 na Rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Wólce zostały złożone 3 oferty:

 

I.        Firma GUTKOWSKI Gutkowski Jan

ul. 17 Stycznia 92, 64-100 Leszno:

1.       Cena oferty: 2.395.444,32 zł brutto;

2.       Termin wykonania zamówienia: 28.09.2018 r.;

3.       Okres gwarancji: 60 miesięcy;

4.       Warunki płatności:  -----------------------------.

 

II.       HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Wojska Polskiego 139, 63-200 Jarocin:

1.       Cena oferty: 2.660.490,00 zł brutto;

2.       Termin wykonania zamówienia: 28.09.2018 r.;

3.       Okres gwarancji: 60 miesięcy;

4.       Warunki płatności:  -----------------------------.

 

III.     Zakład Obsługi Budownictwa i Inwestycji Sekulski Janusz

ul. Sucharskiego 8/45, 09-200 Sierpc:

1.       Cena oferty: 2.282.388,70 zł brutto;

2.       Termin wykonania zamówienia: 28.09.2018 r.;

3.       Okres gwarancji: 60 miesięcy;

4.       Warunki płatności:  -----------------------------.

 

IV.    Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1.845.000,23 zł brutto.

Skępe, 07.02.2018 r.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

Zbigniew Małkiewicz

Sekretarz Miasta i Gminy Skępe

 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania na Rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Wólce

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.3.2018 na Rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Wólce została wybrana oferta następującego Wykonawcy:

 

Zakład Obsługi Budownictwa i Inwestycji Sekulski Janusz
ul. Sucharskiego 8/45, 09-200 Sierpc

 

UZASADNIENIE

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert

Numer oferty

 

1

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Firma GUTKOWSKI Gutkowski Jan

ul. 17 Stycznia 92, 64-100 Leszno

Liczba punktów w kryterium Cena wykonania zamówienia (C)

57,17 pkt.

Liczba punktów Okres gwarancji (G)

40,00 pkt.

Razem

97,17 pkt.

2

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Wojska Polskiego 139, 63-200 Jarocin

Liczba punktów w kryterium Cena wykonania zamówienia (C)

51,47 pkt.

Liczba punktów Okres gwarancji (G)

40,00 pkt.

Razem

91,47 pkt.

3

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Zakład Obsługi Budownictwa i Inwestycji Sekulski Janusz
ul. Sucharskiego 8/45, 09-200 Sierpc

Liczba punktów w kryterium Cena wykonania zamówienia (C)

60,00 pkt.

 

Liczba punktów Okres gwarancji (G)

40,00 pkt.

Razem

100,00 pkt.

 

Skępe, 13.03.2018 r.

 

Piotr Wojciechowski

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na Rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Wólce

 

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.3.2018 Rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Wólce zamówienie zostało udzielone następującemu wykonawcy:

 

Zakład Obsługi Budownictwa i Inwestycji Sekulski Janusz
ul. Sucharskiego 8/45, 09-200 Sierpc

Data udzielenia zamówienia: 27.03.2018 r.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.03.2018 r. pod nr 500068075-N-2018.

 

Skępe, 29.03.2018 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

Załączniki

00.Ogloszenie_o_zamowieniu (168.8kB)    
01.SIWZ (364.3kB)    
02.Zalacznik_nr_1 (158.9kB)    
03.Zalacznik_nr_2 (100.9kB)    
04.Zalacznik_nr_3 (94.8kB)    
05.Zalacznik_nr_4_zmieniony_obowiazujacy (173.5kB)    
06.Zalacznik_nr_5.1 (716.6kB)    
07.Zalacznik_nr_5.2 (510.1kB)    
08.Zalacznik_nr_5.3 (5.6MB)    
09.Zalacznik_nr_5.4 (609.2kB)    
10.Zalacznik_nr_5.5 (699.2kB)    
11.Zalacznik_nr_5.6 (285kB)    
12.Zalacznik_nr_5.7 (703.1kB)    
13.Zalacznik_nr_5.8 (244.4kB)    
14.Zalacznik_nr_5.9 (704.6kB)    
15.Zalacznik_nr_5.10 (2.3MB)    
16.Zalacznik_nr_5.11 (725.3kB)    
17.Zalacznik_nr_5.12 (582kB)    
18.Zalacznik_nr_5.13 (2.8MB)    
19.Zalacznik_nr_6.1 (3.3MB)    
20.Zalacznik_nr_6.2 (3.4MB)    
21.Zalacznik_nr_6.3 (345kB)    
22.Zalacznik_nr_6.4 (753.2kB)    
23.Zalacznik_nr_6.5 (1.1MB)    
24.Zalacznik_nr_6.6 (478.6kB)    
25.Zalacznik_nr_6.7 (288.6kB)    
26.Zalacznik_nr_6.8 (776.2kB)    
27.Zalacznik_nr_6.9 (332.7kB)    
28.Zalacznik_nr_6.10 (329.4kB)    
29.Zalacznik_nr_6.11 (324.9kB)    
30.Zalacznik_nr_6.12 (204.2kB)    
31.Zalacznik_nr_7.1 (6.4MB)    
32.Zalacznik_nr_7.2 (892.1kB)    
33.Zalacznik_nr_7.3 (3.5MB)    
34.Zalacznik_nr_7.4 (3MB)    
35.Zalacznik_nr_7.5 (743.6kB)    
36.Zalacznik_nr_7.6 (134.4kB)    
37.Zalacznik_nr_7.7 (669.5kB)    
38.Zalacznik_nr_8.1 (5.5MB)    
39.Zalacznik_nr_8.2 (2.3MB)    
40.Zalacznik_nr_8.3 (1.1MB)    
41.Zalacznik_nr_8.4 (863.5kB)    
42.Zalacznik_nr_8.5 (1.8MB)    
43.Zalacznik_nr_8.6 (531.2kB)    
44.Zalacznik_nr_8.7 (2.7MB)    
45.Zalacznik_nr_9.1 (410.8kB)    
46.Zalacznik_nr_9.2 (230.6kB)    
47.Zalacznik_nr_9.3 (215.1kB)    
48.Zalacznik_nr_9.4 (340.9kB)    
49.Zalacznik_nr_9.5 (166.6kB)    
50.Zalacznik_nr_9.6 (111.3kB)    
51.Zalacznik_nr_9.7 (139.4kB)    
52.Zalacznik_nr_9.8 (96kB)    
53.Zalacznik_nr_9.9 (46.3kB)    
54.Zalacznik_nr_9.10 (75.9kB)    
55.Zalacznik_nr_9.11 (65.7kB)    
56.Zalacznik_nr_9.12 (47.9kB)    
57.Zalacznik_nr_10.1 (159.6kB)    
58.Zalacznik_nr_10.2 (1.5MB)    
59.Zalacznik_nr_10.3 (233.4kB)    
60.Zalacznik_nr_10.4 (673.9kB)    
61.Zalacznik_nr_10.5 (736.3kB)    
62.Zalacznik_nr_10.6 (123.5kB)    
63.Zalacznik_nr_10.7 (6.3MB)    
64.Zalacznik_nr_10.8 (563.8kB)    
65.Zalacznik_nr_10.9 (485.5kB)    
66.Zalacznik_nr_10.10 (3MB)    
67.Zalacznik_nr_11.1 (14.7MB)    
68.Zalacznik_nr_11.2 (11.5MB)    
69.Zalacznik_nr_11.3 (182.5kB)    
70.Zalacznik_nr_11.4 (15.3MB)    
71.Zalacznik_nr_11.5 (166.1kB)    
72.Zalacznik_nr_12 (2.1MB)    
73.Zalacznik_nr_13 (4MB)    
74.Zalacznik_nr_14.1 (213.9kB)    
75.Zalacznik_nr_14.2 (334.4kB)    
76.Zalacznik_nr_14.3 (173.4kB)    
77.Zalacznik_nr_15 (1.4MB)    
78.Zalacznik_nr_16 (149.5kB)    
79.Zalacznik_nr_17 (154.1kB)    
80.Zalacznik_nr_18 (146.9kB)    
81.Zalacznik_nr_19 (128kB)    
82.Zalacznik_nr_20 (135kB)    
83.Zmiana_SIWZ (63.9kB)    
84.Informacja_o_zlozonych_ofertach (195.2kB)    
85.Wynik_postepowania (252.2kB)    
86.Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia (106.4kB)    

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Miasta i Gminy w Skępem
Źródło informacji:Krzysztof Jaworski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Gołębiewski
Data wprowadzenia:2018-01-24 10:50:51
Opublikował:Rafał Gołębiewski
Data publikacji:2018-01-24 13:04:56
Ostatnia zmiana:2018-07-11 23:48:43
Ilość wyświetleń:1292