Zamknij okno Drukuj dokument

UCHWAŁA NR XII/67/2019 RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2019

Uchwała Nr XII/67/2019
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 30 września 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1696)  oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869)  Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r., poz. 268)  zmienionej:

Zarządzeniem Nr 2/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 2 stycznia 2019 r.,

Uchwałą Nr IV/21/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 stycznia 2019 r.,

Zarządzeniem Nr 4/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 stycznia 2019 r.,

Zarządzeniem Nr 10/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 20 lutego 2019 r.,

Zarządzeniem Nr 12/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 28 lutego 2019 r.,

Zarządzeniem Nr 16/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 25 marca 2019 r.,

Uchwałą Nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 4 kwietnia 2019 r.,

Zarządzeniem Nr 19/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 4 kwietnia 2019 r.,

Zarządzeniem Nr 24/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 29 kwietnia 2019 r.,

Zarządzeniem Nr 27/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 16 maja 2019 r.,

Uchwałą Nr VIII/49/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 maja 2019 r.,

Zarządzeniem Nr 33/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 28 maja 2019 r.,

Uchwałą Nr X/60/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 czerwca 2019 r.,

Zarządzeniem Nr 41/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 28 czerwca 2019 r.,

Zarządzeniem Nr 43/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 5 lipca 2019 r.,

Zarządzeniem Nr 46/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 22 lipca 2019 r.,

Uchwałą Nr XI/62/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 14 sierpnia 2019 r.,

Zarządzeniem Nr 50/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 16 sierpnia 2019 r.,

Zarządzeniem Nr 53/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 sierpnia 2019 r.,

Zarządzeniem Nr 56/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 11 września 2019 r.                                                                      wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 37.663.967,41 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 34.549.032,46 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 3.114.934,95 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.403.157,24 zł"

2) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 41.427.836,41 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 33.522.415,54 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 7.905.420,87 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.403.157,24 zł" zgodnie z Załącznikiem Nr 3".

3) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Określa się deficyt budżetu w wysokości 3.763.869,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

z zaciągniętych pożyczek  w kwocie           1.800.000,00 zł

z zaciagniętych kredytów  w kwocie            1.400.000,00 zł

z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 563.869,00 zł"

4) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.792.527,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.028.658,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4".

5) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Określa się zadania inwestycyjne w 2019 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 3" do niniejszej uchwały.

6) § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu    – w kwocie    2.000.000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu   – w kwocie    3.200.000,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   
tytułu emisji papierów wartościowych oraz   
zaciągniętych pożyczek i kredytów    – w kwocie 828.658,00 zł,

7) § 10 otrzymuje brzmienie: „§ 10. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Skępe w 2019 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 5” do niniejszej uchwały.

8) § 12 otrzymuje brzmienie „§ 12. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. w kwocie 333.864,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4" do niniejszej uchwały.

9) § 13 otrzymuje brzmienie: „§ 13.  Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu              – w kwocie 2.000.000,00 zł,             

sfinansowanie planowanego deficytu budżetu   – w kwocie  3.200.000,00 zł,

spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   
tytułu emisji papierów wartościowych oraz   
zaciągniętych pożyczek i kredytów   – w kwocie 828.658,00 zł,

na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF.

2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 1.500.000,00 zł.

3) do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących (w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy).

4) lokowania wolnych środków budżetowych  na rachunkach  bankowych  w innych  bankach niż bank  prowadzący obsługę budżetu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Janusz Kozłowski


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/67/2019
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 30 września 2019 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/67/2019
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 30 września 2019 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/67/2019
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 30 września 2019 r.
Zalacznik3.pdf

Zadania inwestycyjne


Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/67/2019
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 30 września 2019 r.
Zalacznik4.pdf

Fundusz sołecki


Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/67/2019
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 30 września 2019 r.
Zalacznik5.pdf

Dotacje


Uzasadnienie

Dochody zmniejsza się o kwotę 59.876,53 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

1)      Dokonuje się zwiększenia planu dochodów zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.61.2019 w dziale 758 „Różne rozliczenia”  rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”  § 2030 /+/ 49.455,69 zł oraz § 6330 /+/ 11.783,75 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.

2)      Dokonuje się wprowadzenia planu dochodów zgodnie z podpisaną Umową nr 37G/PRGiPID/2019/FDS  z dnia 27 sierpnia 2019 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Miastem i Gminą Skępe o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Łąkie – Franciszkowo” w dziale 600 rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” § 6350 /+/ 727.895,00 zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu w tym samym rozdziale § 6260 /-/ 988.898,00 zł. Różnica w wysokości 261.003,00 zł wynika z faktu, iż przetarg na w/w zadanie został rozstrzygnięty na niższą kwotę niż wcześniej planowana, a co za tym idzie proporcjonalnie obniżeniu do 50 % wartości kosztów kwalifikowalnych uległa kwota dofinansowania.

3)      Urealnia się plan dochodów na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w niżej podanych działach i rozdziałach:

?        dział 020 rozdział 02001 „Gospodarka leśna” § 0750 /+/ 250,00 zł, § 0870 /+/ 3.400,00 zł,

?        dział 400 rozdział 40002 „Dostarczenie wody” § 0920 /+/ 2.000,00 zł,

?        dział 700 rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” § 0920 /+/ 150,00 zł,

?        dział 756 rozdział 75616 „Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku
i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” § 0370 /+/ 10,00 zł,

?        dział 758 rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”  § 0920 /+/ 300,00 zł,

?        dział 801 rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” § 0940 /+/ 2.500,00 zł,

?        dział 801 rozdział 80104 „Przedszkola” § 0940 /+/ 163,00 zł,

?        dział 801 rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” § 0830 /+/ 3.500,00 zł,

?        dział 900 rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” § 0920 /+/ 500,00 zł,

?        dział 900 rozdział 90095 „Pozostała działalność” § 0830 /+/ 30,00 zł, § 0920 /+/ 1,00 zł,

?        dział 921 rozdział 92113 „Centra kultury i sztuki” § 0830 /+/ 10,00 zł.

4)      Dokonuje się zwiększenia planu dochodów zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 września 2019 roku zwiększającym część oświatową subwencji ogólnej na rok 2019 w dziale 758 rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” /+/ 176.929,00 zł.

5)      Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w związku ze złożonym wnioskiem o zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi, jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa w dziale 756 rozdział 75615 „Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” § 2680 /+/ 1.693,00 zł.

6)      Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów na zadanie  pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”  w dziale 720 rozdział 72095 „Pozostała działalność" § 6257 /-/ 51.548,97 zł ze względu na zaktualizowany harmonogram realizacji zadań oraz płatności przez Departament Finansów.

Wydatki zmniejsza się o kwotę 59.876,53 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1)      Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na poszczególne szkoły i przedszkola w związku z realizacją od dnia 1 września 2019 r. podwyżek wynagrodzeń nauczycieli oraz wprowadzeniem świadczenia dla stażystów. Zmiany wprowadza się w niżej podanych jednostkach organizacyjnych:

a)      Szkoła Podstawowa w Skępem /+/ 124.903,00 zł w tym:

?        dział 801 rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” /+/ 88.469,00 zł,

?        dział 801 rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” /+/ 7.805,00 zł,

?        dział 801 rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilaktycznych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” /+/ 17.660,00 zł,

?        dział 854 rozdział 85401 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” /+/ 10.969,00 zł.

b)      Szkoła Podstawowa w Wólce  /+/ 23.232,00 zł w tym:

?        dział 801 rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” /+/ 17.712,00 zł,

?        dział 801 rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” /+/ 1.347,00 zł,

?        dział 801 rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilaktycznych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” /+/  4.173,00 zł.

c)      Szkoła Podstawowa w Czermnie /+/ 63.410,00 w tym:

?        dział 801 rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” /+/ 56.600,00 zł,

?        dział 801 rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” /+/ 1.320,00 zł,

?        dział 801 rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilaktycznych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” /+/ 5.490,00 zł.

d)      Przedszkole Publiczne w Wiosce „Przedszkole pod lipami” /+/ 7.602,00 zł w tym:

?        dział 801 rozdział 80104 „Przedszkola” /+/ 7.602,00 zł.

e)      Publiczne Przedszkole w Skępem im. E. Szelburg – Zarembiny  /+/ 11.180,00 zł w tym:

?        dział 801 rozdział 80104 „Przedszkola” /+/ 7.993,00 zł,

?        dział 801 rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” /+/ 3.187,00 zł.

2)      Urealnia się plan wydatków na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżące potrzeby jednostki w niżej podanych działach  i rozdziałach:

?        dział 600 rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” /-/ 18.655,40 zł,

?        dział 900 rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” /+/ 50.000,00 zł,

?        dział 900  rozdział 90095 „Pozostała działalność” /+/ 45.920,00 zł.

3)      Dokonuje się  zmian w załączniku Nr 3 pn. „Zadania inwestycyjne w 2019 r.” poprzez:

a)      zmniejszenie planu finansowego na zadania pn. :

?        „Przebudowa drogi gminnej Łąkie - Franciszkowo” w dziale 600 rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne" § 6050 /-/ 500.000,00 zł. Wprowadzenie zmian jest możliwe dzięki rozstrzygnięciu postępowania na wykonanie robót budowlanych. Niższe od zakładanych koszty wykonania prac pozwalają na przeznaczenie wygenerowanych w ten sposób oszczędności na inne ważne cele,

?        „Montaż systemu klimatyzacji w budynku Publicznego Przedszkola im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Skępem” w dziale 801 rozdział 80104 „Przedszkola” § 6050 /-/ 4.068,00 zł, § 4210 /+/ 4.068,00 zł,

?        „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w dziale 720 rozdział 72095 § 6067 /-/ 51.548,97 oraz § 6069 /-/ 45.919,16 zł  ze względu na zaktualizowany harmonogram realizacji zadań oraz płatności przez Departament Finansów.

b)      wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych pn.:

?        „Zakup mieszadła wraz z prowadnicą” w dziale 900 rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa
i ochrona wód” § 6060 /+/ 30.000,00 zł,

?        „Zakup ciągnika dla potrzeb Miasta i Gminy Skępe” w dziale 900 rozdział 90095 „Pozostała działalność”  § 6060 /+/ 200.000,00 zł.

4) W związku ze złożonym przez sołectwo Wioska wnioskiem w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu urealnia się załącznik Nr 4 pn. „Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 r.” w następujący sposób:

?        dział 900  rozdział  90095 § 4210 /+/ 1.300,00 zł  - „Zakup elementów na doposażenie placu zabaw na terenie sołectwa Wioska”,

?        dział 921 rozdział  92105 § 4190 /-/ 1.052,00 zł -  „Organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo”,

?        dział 921 rozdział  92105 § 4210 /-/ 874,00 zł -  „Organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo”,

?        dział 900 rozdział 90004 § 4210 /-/ 70,00 zł – „Zakup drzew i krzewów w celu zalesienia terenu sołectwa Wioska”,

?        dział 921 rozdział  92195 § 4210 /-/ 500,00 zł -  „Zakup materiałów i dekoracji na występ teatralny dzieci i młodzieży z okazji dożynek”,

?        dział 921 rozdział  92195 § 4210 /+/ 1.196,00 zł -  „Zakup materiałów i uszycie stroi teatralnych na występy okolicznościowe dla mieszkańców sołectwa Wioska”.

5)  Urealnia się plan wydatków na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skępem w związku z wygaszeniem gimnazjum od dnia 01.09.2019 r. w następujący sposób:

   -   dział 801 rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” /+/ 27.867,00 zł,

   -   dział 801 rozdział 80110 „Gimnazja”  /-/ 29.867,00 zł,

   -   dział 801 rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” /+/ 2.000,00 zł,

-   dział 801 rozdział  80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji    nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilaktycznych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”  /+/ 30.279,00 zł,

-   dział 801 rozdział 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” /-/ 30.279,00zł.

6)  Urealnia się załącznik Nr 5 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Skępe w 2019 r.”.

  Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione

 

Wynik głosowania zgodnie z protokołem.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych:

- za uchwałą oddano 10 głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 głosy,

- wstrzymujących się głosów oddano 3.

 

Załączniki

Uchwała Nr XII-67-2019 - projekt (6.3MB)    
Uchwała Nr XII-67-2019 - wyniki głosowania (292.1kB)    
Uchwała.XII.67.2019.2019-09-30 (1.7MB)    
Uchwała.XII.67.2019.2019-09-30 (3.1MB)    

Metadane

Podmiot udostępniający:Rada Miejska w Skępem
Źródło informacji:Alina Nowakowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Gołębiewski
Data wprowadzenia:2019-09-20 12:00:09
Opublikował:Rafał Gołębiewski
Data publikacji:2019-09-20 12:09:01
Ostatnia zmiana:2019-10-03 11:11:14
Ilość wyświetleń:313