Zamknij okno Drukuj dokument

UCHWAŁA NR XII/69/2019 RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM z dnia 30 września 2019 r. w sprawie odmowy wygaśnięcia mandatu radnego

Uchwała Nr XII/69/2019
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie odmowy wygaśnięcia mandatu radnego

Na podstawie art.  383 §1 pkt. 5, § 2  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 poz. 684 i poz. 1504), w związku z art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309 i poz. 1696) uchwala się, co następuje:

§ 1. Odmawia się stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Benedykta Krupińskiego w związku z brakiem podstaw do stwierdzenia złamania przez Radnego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy, o którym mowa w art. 24f ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym, wykazanym w  uzasadnieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Skępem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem


Janusz Kozłowski


 

uzasadnienie

   W dniu 26 sierpnia 2019 r. do Rady Miejskiej w Skępem wpłynęło pismo Wojewody Kujawsko – Pomorskiego (Nr WNK.DW.IV.4130.1.44.2019 z dn. 22.08.2019 r.) z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie zarzutów naruszenia przez Radnego Benedykta Krupińskiego art. 24f ustawy o samorządzie gminnym. Wojewoda Kujawsko - Pomorski uzasadnił wniosek pozyskaną informacją, że radny Benedykt Krupiński jest członkiem Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Łąkiem prowadzącej działalność gospodarczą na mieniu Miasta i Gminy Skępe polegającą na wynajmowaniu mieszkańcom Skępego i okolic budynku remizy strażackiej na uroczystości okazjonalne takie jak: wesela, chrzciny, itp., a zgodnie z art. 24 f ustawy o samorządzie gminnym radny nie może prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.

W dniu 16 września 2019  roku na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Skępem przeprowadzono postępowanie wyjaśniające, zgodnie z zaleceniem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, w trakcie którego radni szczegółowo zapoznali się ze stanem faktycznym i prawnym odnoszącym się do kwestii   poruszanych w piśmie Wojewody.  Na posiedzeniu Komisji ustalono, w oparciu o ewidencję gruntów oraz dokumenty urzędowe, że nieruchomość będąca w zarządzie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łąkiem, wraz z budynkiem remizy strażackiej nie stanowi mienia Miasta i Gminy Skępe, lecz jest własnością Skarbu Państwa, co oznacza, że w sprawie nie ma zastosowania zakaz, o którym mowa w art. 24f ustawy o samorządzie gminnym. Ponadto, na podstawie dokumentów wewnętrznych ustalono, że Ochotnicza Straż Pożarna w Łąkiem nie prowadzi działalności gospodarczej i nie uzyskuje wpływów z prowadzenia takiej działalności.

Mając na uwadze dokonane ustalenia należy stwierdzić, że nie ma podstaw do zarzucenia radnemu Benedyktowi Krupińskiemu naruszenia przepisów art. 24f ustawy o samorządzie gminnym.

 

Załączniki

Uchwała Nr XII-69-2019 - projekt (428.4kB)    
Uchwała Nr XII-69-2019 - wyniki głosowania (216.6kB)    
Uchwała.XII.69.2019.2019-09-30 (170.1kB)    
Uchwała.XII.69.2019.2019-09-30 (193.8kB)    

Metadane

Podmiot udostępniający:Rada Miejska w Skępem
Źródło informacji:Alina Nowakowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Gołębiewski
Data wprowadzenia:2019-09-20 12:06:03
Opublikował:Rafał Gołębiewski
Data publikacji:2019-09-20 12:09:01
Ostatnia zmiana:2019-10-03 11:13:16
Ilość wyświetleń:376