Ogłoszenie o zamówieniu

Opis:

Adaptacja budynku po byłym posterunku policji do celów publicznych

Numer sprawy: UMiG-ZP.271.2.8.2020

W dniu 30.09.2020 r. ogłoszenie o niniejszym zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 591077-N-2020

Kompletna dokumentacja postępowania dostępna jest na platformie zakupowej pod linkiem: platformazakupowa.pl