Uchwała Nr XXIII/151/2020
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 27 października 2020 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych[1])(Dz. U. z 2019 r., poz. 1170; z 2018, poz. 2244) uchwala się, co następuje:

§ 1.  Ustala się wysokość stawek podatku od środków transportowych:

1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 786,00 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1123,00 zł,

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1460,00 zł;

2) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

Dwie osie

12

15

1853,00

1909,00

15

i powyżej

1853,00

1909,00

Trzy osie

12

25

1932,00

2415,00

25

i powyżej

1932,00

2415,00

Cztery osie i więcej

12

31

2190,00

3261,00

31

i powyżej

2190,00

3261,00

3) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1685,00 zł;

4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej 12 ton do 36 ton włącznie,

b) powyżej 36 ton,

- w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

Dwie osie

12

31

1685,00

1797,00

31

i powyżej

2022,00

2134,00

Trzy osie i więcej

12

40

2548,00

2548,00

40

i powyżej

2696,00

3261,00

5) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 730,00 zł;

6) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

Jedna oś

12

25

876,00

1123,00

25

i powyżej

899,00

1168,00

Dwie osie

12

33

1404,00

1909,00

33

38

1764,00

1987,00

38

i powyżej

1797,00

2246,00

Trzy osie i więcej

12

38

1236,00

1348,00

38

i powyżej

1348,00

1797,00

7) od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca - 1460,00 zł,

b) równej lub większej niż 22 miejsca - 1236,00 zł.

§ 2.  Traci moc uchwała Nr XIII/72/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2019 r., poz. 5795).

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego                  i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem


Janusz Kozłowski


 

uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od środków transportowych określa rada gminy, w drodze uchwały. Stawki te nie mogą przekraczać górnych granic stawek kwotowych ogłaszanych corocznie, w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw finansów.

Zaproponowane wysokości stawek nie przekraczają wartości ustawowych, określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2021 r. (M.P., poz. 673).

 


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1)dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2)dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.