Uchwała Nr XXIII/152/2020
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 27 października 2020 r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych[1])(Dz. U. z 2019 r., poz. 1170, z 2018 r., poz. 2244) uchwala się, co następuje:

§ 1.  Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) grunty, budynki i budowle wykorzystywane w celach związanych z ochroną przeciwpożarową z wyłączeniem działalności gospodarczej;

2) grunty, budynki i budowle wykorzystywane na potrzeby ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego z wyłączeniem działalności gospodarczej;

3) grunty i budynki wykorzystywane w celach związanych z działalnością kulturalną z wyłączeniem działalności gospodarczej.

§ 2.  Traci moc uchwała Nr X/92/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości i od środków transportowych ( Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2011 r. Nr 262, poz. 2600).

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4.  Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem


Janusz Kozłowski


UZASADNIENIE

 

Zgodnie z art. 7 ust.3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych do kompetencji Rady Gminy należy wprowadzanie zwolnień podatkowych w drodze uchwały innych niż określonych w ustawie.

Dlatego też, wywołanie niniejszej uchwały jest zasadne.


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1)dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2)dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.