Uchwała Nr XXXIII/230/2021
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 28 września 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ten sam lokal, stanowiący własność Miasta i Gminy Skępe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ten sam lokal, stanowiący własność Miasta i Gminy Skępe, położony na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 582/1, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Lipnie Księga Wieczysta nr WL1L/00021805/2.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem

Janusz Kozłowski