UMIG. 520.1.2021

Skępe, dnia 15.10.2021r.

Protokół

z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Skępe na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przedmiot konsultacji

Na podstawie uchwały Nr XXVII/164/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu prowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Zarządzeniem Nr 48/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 21 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Skępe z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022, poddano konsultacjom projekt uchwały w ww. sprawie.

Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach

Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową na terenie Miasta i Gminy Skępe, których zakres działania obejmuje obszar Miasta i Gminy Skępe.

Termin konsultacji

Konsultacje przeprowadzono w terminie  od 21.09.2021 r. do dnia 14.10.2021 r.

Forma konsultacji

Konsultacje odbyły się poprzez zamieszczenie  projektu Rocznego Programu Współpracy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie.

Odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji był P. Jacek Frymarkiewicz.

Wyniki przeprowadzonych konsultacji

W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji nie zgłoszono żadnych opinii dotyczących Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Skępe z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wyniki z przeprowadzonych konsultacji podaje się do wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe.

Protokół sporządził: Jacek Frymarkiewicz

Zatwierdzam

Burmistrz

Piotr Wojciechowski