Obwieszczenie

o wydaniu decyzji zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Skępe, dnia 20 maja 2022 r.

Znak: UMiG-GK.6233.2.2022

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

o wydaniu decyzji zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 49 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.) oraz art. 9 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity (Dz. U z 2021 r. poz. 888, ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

zawiadamia

mieszkańców, instytucje oraz podmioty gospodarcze działające na terenie Miasta i Gminy Skępe, że w dniu 20 maja 2022 r. została wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Skępe decyzja (znak: UMiG-GK.6233.2.2022)

- zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Skępe na rzecz:

Usługi Pozarolnicze Beata Belczyńska

Łąkie 128, 87 – 630 Skępe

Wydana decyzja z dniem 20 maja 2022 r. stała się prawomocna

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy w Skępem oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Skępem.

Obwieszczenie nastąpiło dnia 20 maja 2022 r.

 

Z-ca Burmistrz Miasta i Gminy Skępe
Krzysztof Jaworski