UCHWAŁA Nr XIX/ 133 /2004

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia  29 grudnia 2004 roku

  

w sprawie: wskazania kandydatów organu prowadzącego do składu komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych w Wólce i w Czermnie.

  

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) w związku z art.36a ust.5 pkt 1 ppkt „a” ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity z 1996 r. Dz.U. Nr 67 poz.329 z późn.zm.)

 

RADA MIEJSKA

uchwala, co następuje :

 

§ 1

 Wskazuje się trzech przedstawicieli do składu komisji konkursowej w osobach :

1. Romana Tężycka                              - Z-ca Burmistrza 

2. Stanisław Wawrowski                       - radny               

3. Marek Reńda                                   - radny

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz
       Andrzej Gatyński