Uchwała Nr XXXIV/251/2009
 Rady Miejskiej w Skępem

 z dnia 30 listopada 2009 r.

       w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok


 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,zm; Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz.1441 Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 , z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz.420.) w związku z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych[1](Dz.U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844, zm;Dz.U.z 2006 r. Nr 220, poz.1601, Nr 225, poz.1635, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1828 i Nr 251, poz.1847, z 2008 r. Nr 93, poz.585, Nr 116, poz.730 i Nr 223, poz.1463 oraz z 2009 r. Nr 56, poz.458 ) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r. (M.P. Nr 52, poz.742) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 6 października 2009 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010 r. (MP Nr 67 , poz.872 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:

1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 720 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.205 zł,

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1.459 zł.

2) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:


 

 Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

 Stawka podatku (w złotych)

 nie mniej niż

 mniej niż

 oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

 inne systemy zawieszenia osi jezdnych

 Dwie osie

 12

 15

 1455

 1520

 15

i powyżej

 1455

 1520

 Trzy osie

 12

 25

 1520

 1900

 25

i powyżej

 1520

 1900

 Cztery osie

 12

 31

 1750

 2660

 31

i powyżej

 1750

 2780


 

3) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.585 zł.

4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej 12 ton do 36 ton włącznie,

b) powyżej 36 ton,

-- w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:


 

 Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w tonach) ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa

 Stawka podatku (w złotych)

 nie mniej niż

 mniej niż

 oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

 inne systemy zawieszenia osi jezdnych

 Dwie osie

 

 

 

 

 12

 31

 1247

 1620

 

 

 

 

 

 

 

 

 31

 i powyżej

 1870

 2150

 

 

 

 

 Trzy osie

 12

 37

 2055

 2150

 37

 i powyżej

 2114

 2780


 

5) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 570 zł

6) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:


 

 Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

 Stawka podatku (w złotych)

 nie mniej niż

 mniej niż

 oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

 inne systemy zawieszenia osi jezdnych

 Jedna oś

 12

 25

 700

 950

 25

i powyżej

 700

 950

 Dwie osie

 12

 33

 1080

 1650

 33

 37

 1400

 1700

 37

i powyżej

 1400

 2150

 Trzy osie

 12

 37

 1270

 1700

 37

 38

 1270

 1785

 38

i powyżej

 1365

 1785


 

7) od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia oraz roku produkcji:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 1575 zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1940 zł.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIII/246/2009 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 04 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska  [1]Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.