UCHWAŁA Nr XIX/ 132 / 2004

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 29 grudnia 2004 r.

 

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru leśnego położonego w sołectwie Łąkie, obręb Łąkie, gmina Skępe.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203) oraz art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492 )

 

RADA MIEJSKA
uchwala, co następuje:

 

§1

Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru leśnego położonego w sołectwie Łąkie, obręb Łąkie, gmina Skępe” w zakresie obszarów określonych   w § 2.

 

§2

1. Plan obejmuje obszar w granicach sołectwa Łąkie, gmina Skępe, przedstawiony na mapie stanowiącej załącznik graficzny Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przedmiotem planu jest ustalenie zasad zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczonego obszaru zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe", uchwalonym uchwałą Nr XXXIV/222/2002 Rady Miejskiej Skępe z dnia 29 marca 2002 roku., poprzez zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne pod funkcje związane z rozwojem gminy  w zakresie  rekreacji i turystyki.

3. Zakres ustaleń planu stosownie do art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym obejmuje:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów;

12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy,

13) granice obszarów wymagających rekultywacji,

14) inne warunki i zasady w zależności od potrzeb.

 

§3

Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy do sporządzenia projektu planu miejscowego zgodnie z zapisami studium oraz przepisami odrębnymi odnoszącymi się do obszaru objętego planem, a także z przepisami art. 15 ust. 2 i 3, art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80 póz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 póz. 1587).

 

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz
       Andrzej Gatyński