UCHWAŁA Nr XXXV/ 252 /2009

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

 z dnia 30 grudnia 2009 roku

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2009 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009 dla Miasta i Gminy Skępe.

 

                               Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art.41 ust. 2 ustawy z dnia  26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr  70, poz. 1231 ze zmianami.) oraz art.10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 ze zmianami.) uchwala się, co następuje :

 

§ 1. W uchwale Nr XXIV/168/2008 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2009 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009 dla Miasta i Gminy Skępe wprowadza się następujące zmiany:

 

1) W załączniku Nr 1 § 6  otrzymuje brzmienie:

 

„§ 6. Preliminarz wydatków dla Miasta i Gminy Skępe na realizację profilaktycznego programu przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2009.

 

Ogólna kwota: 98.220,00 złotych

Dział 851 rozdział 851/54

1)          Wynagrodzenia osobowe pracowników (4010) – 11.008,00 złotych

2)          Dodatkowe wynagrodzenia roczne (4040) –  592,00 złotych

3)          Składki na ubezpieczenie społeczne (4110) –  3.322,00  złotych.

4)          Składki na Fundusz Pracy (4120) – 496,00 złotych.

5)          Wynagrodzenie bezosobowe (4170) – 52.000,00 złotych, w tym:

a)          wynagrodzenia nauczycieli świetlic,

b)         wynagrodzenie psychologa,

c)         diety

6)         Zakup materiałów i wyposażenia (4210)    8.897,00  złotych (w tym żywność dla świetlic środowiskowych, zakup opału).

7)         Pomoce dydaktyczne i książki (4240) –   515,00  złotych.

8)    Usługi pozostałe (4300) –  17.300,00  złotych (w tym teatry i profilaktyka szkolna).

9)    Opłaty za usługi telekomunikacyjne (4370) –   2.051,00  złotych.

10)   Odpisy na ZFŚS (4440) – 900,00 złotych

11)    Podróże służbowe krajowe (4410) – 460,00 złotych

12)   Szkolenia (4700) – 253,00  złotych.

13)   Zakupy akcesoriów i programów komputerowych (4750) -  426,00   złotych”.

 

2) W załączniku Nr 2 § 9  otrzymuje brzmienie:

 

„§ 9. PRELIMINARZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W ROKU 2009 DLA MIASTA I GMINY SKĘPE

 

Ogólna kwota: 10.000,00  złotych

Dział 851 rozdział 851/53

1)                         Wynagrodzenia bezosobowe (4170) –   3040,00  złotych

2)                         Zakup materiałów i wyposażenia (4210) –  1.860,00   złotych

3)                         Pomoce dydaktyczne (4240) –  200,00  złotych

4)                         Zakup usług pozostałych (4300) –   4.350,00 złotych

5)                         Podróże służbowe krajowe (4410) –  500,00   złotych

6)                         Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego (4740) 50,00 złotych”

 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska