UCHWAŁA Nr XXXV/253/2009

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z  dnia  30 grudnia 2009 roku

 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skępe na 2009 rok.

        

                   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1]) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje:

 

§ 1 . W uchwale Nr XXV/176/2008 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy Skępe na 2009 rok (Dz.Urz.Woj. Kuj.-Pom. Nr 2, poz. 146 z 2 lutego 2009 r.) zmienionej:

 

-                    Zarządzeniem Nr 2/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 28 stycznia 2009 r.

-                    Zarządzeniem Nr 7/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 20 lutego  2009 r.

-                    Uchwałą Nr XXVII/181/2009 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 4 marca 2009r.

-                    Uchwałą Nr XXVIII/190/2009 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 marca 2009r.

-                    Zarządzeniem Nr 9/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 marca  2009 r.

-                    Zarządzeniem Nr 10/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 14 kwietnia 2009 r.

-                    Zarządzeniem Nr 13/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 28 kwietnia 2009 r.

-                    Uchwałą Nr XXIX/201/2009 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 kwietnia 2009r.

-                    Zarządzeniem Nr 18/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 15 maja 2009 r.

-                    Uchwałą Nr XXX/208/2009 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 maja 2009r.

-                    Zarządzeniem Nr 22/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 29 maja 2009 r.

-                    Zarządzeniem Nr 27/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 18 czerwca 2009 r.

-                    Uchwałą Nr XXXI/218/2009 Rady Miejskiej w  Skępem z dnia 30 czerwca maja 2009r

-                    Zarządzeniem Nr 30/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia  30 czerwca 2009 r.

-                    Zarządzeniem Nr 32/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia  10 lipca 2009 r.

-                    Zarządzeniem Nr 34/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia  31 lipca 2009 r.

-                    Zarządzeniem Nr 35/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia  26 sierpnia 2009 r.

-                    Uchwałą Nr XXXII/232/2009 Rady Miejskiej w  Skępem z dnia 24 września 2009r

-                 Zarządzeniem Nr 38/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 września 2009 r.

-                 Zarządzeniem Nr 47/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 19 października 2009 r.

-                    Uchwałą Nr XXXIII/237/2009 Rady Miejskiej w  Skępem z dnia 4 listopada 2009r

-                 Zarządzeniem Nr 54/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 19 listopada 2009 r.

-                    Uchwałą Nr XXXIV/249/2009 Rady Miejskiej w  Skępem z dnia 30 listopada 2009 r.

-                 Zarządzeniem Nr 59/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 listopada 2009 r.

-                 Zarządzeniem Nr 60/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 14 grudnia 2009 r.

 

wprowadza się następujące zmiany:      

 

  1)   § 1 otrzymuje brzmienie:

       1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości - 26.585.703 zł.  z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 24.561.566 zł

- dochody majątkowe w kwocie - 2.024.137  

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały (zwiększenie o kwotę 85.129 zł.)  

 3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.619.022 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

 

   2)    § 2  otrzymuje brzmienie:

 

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 30.532.354 zł, zgodnie z załącznikiem
 Nr 2
do uchwały (zwiększenie o kwotę  85.129 zł.)

2.                Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1)   wydatki bieżące w wysokości 21.276.010 zł, w tym na: 

a)                  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 9.707.555 zł.

b)                  dotacje w kwocie - 223.630 zł.    w tym:

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury  wg zał. Nr 6 - 168.330 zł.

- dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane

  przez podmioty należące i nie należące do sektora

  finansów publicznych wg zał. Nr 7 -                       15.000 zł.

- dotacje celowe na zadania własne gminy przekazane

  do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora

  finansów publicznych wg zał. Nr 7a - 20.000 zł.

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między

  jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
 własnych zadań bieżących wg zał. Nr 7b - 13.000 zł.

- pozostałe dotacje wg zał. Nr 7c - 7.300 zł.

c)                  wydatki na obsługę długu w kwocie - 316.024 zł.

2)   wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości - 9.256.344 zł.

 

3.           Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009-2011 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, zgodnie z załącznikiem Nr 5 (5a zadania inwestycyjne w 2009 r.)

 

4.           Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.619.022 zł. zgodnie
z załącznikiem  Nr 3;    

 

   3)      § 4. otrzymuje brzmienie:

      1. Deficyt budżetu Gminy ustala się w wysokości 3.946.651 zł. , który zostanie  sfinansowany      przychodami z tytułu:

               1)  zaciągniętych pożyczek w kwocie  872.834 zł.

               2)  zaciągniętych kredytów w kwocie  2.696.005 zł.

               3)  wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu Gminy
                    w kwocie   377.812 zł.

       2.Zaciągnięcie kredytu na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie
2.000.000 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu zgodnie z zał. Nr 4.

 

§ 2. Pozostałe paragrafy nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055
i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz.1441 Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 , z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173 poz. 1218 z 2008 r., Nr 180, poz. 1111, Nr.223 poz.1458

2 Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i poz.1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832, z 2007 r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791 i Nr 140, poz.984, z 2008r. Nr  209 poz. 1317, Nr  216 poz. 1370, Nr 227 poz. 1505. oraz z 2009 Nr 19 poz. 100