Uchwała Nr XXXV/255/2009
 Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje boisko "ORLIK 2012" w Skępem przy ul.Al. 1-go Maja 89

 


Na podstawie art.18 ust.1, art.40 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591[1]uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje boisko „ORLIK

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Załącznik nr 1

do Uchwały nr XXXV/255/2009

Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 


                                                REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH "Moje boisko - Orlik 2012"

1)            Kompleks sportowy „Moje boisko – Orlik 2012” jest własnością Miasta i Gminy w Skępem, oddanym w administrowanie Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem, 87-630 Skępe ul. Al. 1-go Maja 89

2)            Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem niniejszego Regulaminu.

3)            Kompleks sportowy „Moje boisko – Orlik 2012” obejmuje:

a)            boisko do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy,

b)            boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z poliuretanu,

c)            zaplecze socjalno-szatniowe.

4)            Obiekt jest ogrodzony, oświetlony i monitorowany całodobowo.

5)            Korzystanie z boisk jest bezpłatne.

6)            Kompleks sportowy czynny jest dla wszystkich chętnych z zastrzeżeniem pierwszeństwa dla dzieci i młodzieży zrzeszonej w szkolnych klubach sportowych oraz dla grup zorganizowanych:

a)            w okresie (marzec, kwiecień, maj, czerwiec, i wrzesień):

--             od poniedziałku do piątku w godzinach 15,00 - 21,00

--             w sobotę w godzinach 10,00 - 21,30

--             w niedzielę w godzinach 12,00 - 20,00

b)            w okresie (październik, listopad):

--             od poniedziałku do piątku w godzinach 15,00 - 20,00

--             w sobotę w godzinach 10,00 - 20,00

--             w niedzielę w godzinach 12,00 - 20,00

c)            w okresie wakacji letnich:

--             od ponidziałku do piątku w godzinach 9,00 - 21,00.

--             w sobotę w godzinach 10,00 - 21,00

--             w niedzielę w godzinach 10,00 - 21,00

d)            w miesiącach: grudzień, styczeń, luty z przyczyn technicznych wynikających z pory roku obiekt jest nieczynny.

7)            Z kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 w okresie roku szkolnego, w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach 8,00 - 15,00 korzystać będą uczniowie szkół, dla których Miasto i Gmina Skępe jest organem prowadzącym. zajęcia prowadzone będą pod nadzorem właściwego dla danej grupy nauczyciela wychowania fizycznego.

8)            Harmonogram zajęć odbywających się w terminach określonych w pkt. 6 i 7 ustala i na bieżąco koordynuje Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skępem w uzgodnieniu z animatorem sportu, który w ramach swoich codziennych obowiązków również nadzoruje funkcjonowanie kompleksu sportowego.

9)            Zajęcia sportowe odbywające się w kompleksie boisk sportowych, z wyłączeniem zajęć opisanych w pkt. 7 koordynuje pełniący dyżur animator sportu.

10)          Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boisk u administratora.

11)          Obiekt jest nieczynny w dni ustawowo wolne od pracy z wyjątkiem imprez wcześniej zaplanowanych.

12)          W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych Administrator w uzgodnieniu z animatorem sportu może zabronić korzystania z obiektu.

13)          Z kompleksu boisk korzystać mogą grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne po wcześniejszym zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.

14)          Osobom korzystającym z boisk umożliwia się korzystanie z szatni, natrysków i sanitariatów, w tym również z sanitariatów dla osób niepełnosprawnych znajdujących się na parterze hali sportowej przyległej do kompleksu sportowego zgodnie z regulaminem obowiązującym w hali sportowej.

15)          Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników obiektu. W przypadku grup zorganizowanych, każda grupa korzystająca z obiektu zobowiązana jest do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za wpis do rejestru wraz z okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość.

16)          Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego).

17)          W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z obiektu zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:

a)            przebywania na terenie obiektu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,

b)            wnoszenia przedmiotów pirotechnicznych, broni, kijów, pałek, kamieni, substancji żrących, farb, pojemników pod ciśnieniem, opakowań szklanych,

c)            używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,

d)            wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.,

e)            niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,

f)             regulowania grzejników i innych urządzeń wyposażenia szatni i sanitariatów,

g)            wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,

h)            palenia tytoniu, spożywania alkoholu i środków odurzających, wnoszenia jedzenia oraz żucia gumy,

i)             zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,

j)             przeszkadzania w zajęciach lub grze,

k)            zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,

l)             wprowadzania zwierząt,

m)           korzystania z boisk bez zgody administratora,

n)            przebywania na terenie osobom poniżej 12 roku życia (bez opiekuna) po zmroku,

o)            przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia.

18)          Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt 16 i 17 korzystania z boisk podejmuje administrator lub animator sportu, który w zależności od sytuacji może:

a)            nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju,

b)            zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,

c)            nakazać opuszczenie terenu boisk i szkoły.

19)          Osoby korzystające z boiska indywidualnie ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo we własnym zakresie. Dotyczy to również osób, których udział w zajęciach polega na wspólnej grze np. w piłkę siatkową, piłkę nożna itp., jednak bez udziału w prowadzeniu tych zajęć trenera, instruktora czy animatora sportu.

20)          W przypadku zajęć pozalekcyjnych, treningów oraz zajęć o charakterze sportowo- rekreacyjnym odbywających się w kompleksie boisk sportowych i prowadzonych przez nauczyciela wychowania fizycznego, trenera, instruktora, animatora sportu za bezpieczeństwo uczestników tych zajęć odpowiadają prowadzący te zajęcia.

21)          Każdorazowo prowadzący zajęcia (nauczyciel, trener, instruktor sportu, animator spotu lub inna osoba) jest zobowiązany powiadomić administratora o każdym zaistniałym wypadku lub poważnej kontuzji ćwiczącego ucznia oraz sporządzić protokół powypadkowy.

22)          Użytkownicy korzystający z boisk odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody na zasadach określonych w odrębnych przepisach (Kodeks cywilny i karny).

23)          Osoba odpowiedzialna za grupę zobowiązana jest do niezwłocznego zgłoszenia administratorowi obiektu wszelkich uszkodzeń ujawnionych po poprzednich użytkownikach lub powstałych w bieżącym użytkowaniu.

24)          Administrator zastrzega sobie prawo czasowego wyłączenia obiektu z użytkowania z uwagi na organizowane imprezy.

25)          Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu, a w szczególności do uwag administratora lub prowadzącego zajęcia. W zależności od sytuacji osoby działające z upoważnienia administratora lub prowadzące zajęcia upoważnione są do wezwania policji.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska


 


[1]Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz.1441 Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 , z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz.420.