UCHWAŁA NR XXXV/257/2009

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skępe na 2010 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 166a, 184 ust. 1 pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4 , 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241) Rada uchwala co następuje:

 

§ 1.

1) Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości 21.726.726 zł., z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 21.216.302 zł.,

b) dochody majątkowe w kwocie 510.424 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2) Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.383.550 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3.    

§ 2.

1) Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości 24.007.056 zł., z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 20.325.672 zł., 

b) wydatki majątkowe w wysokości 3.681.384 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2) Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.383.550 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3.    

3) Określa się:

a) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie
z    załącznikiem nr 5 i zadania inwestycyjne w 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 5a.

b) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i  Funduszu Spójności w wysokości 338.054 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 6.                                                                                                                       

§ 3.  Deficyt budżetu w kwocie 2.280.330 zł. zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:         

1) pożyczek w kwocie 1.379.330 zł.

2) kredytów w kwocie 402.000 zł.

3) wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy w kwocie 499.000 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4.271.471 zł. i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.991.141zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 182.380 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 7,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 65.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 7a.

§ 6. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

1)    przychody w wysokości  9.000 zł.,

2)    wydatki w wysokości 9.000 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 8.                                        

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5.271.471 zł.,  w tym na:

1)                  pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.000.000 zł.,

2)                  finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.280.330 zł.,

3)                  spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.991.141 zł;

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

1)        na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 5;

2)        na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku Nr 6 ;

3)        z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:           

1)  zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000.  zł ;

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.280.330 zł.;

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1.991.141 zł.;

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących (w tym na wynagrodzenia)

3)  przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4)  lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach

§ 10.

1) Ustala się dochody w kwocie 105.000 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów  alkoholowych oraz wydatki w kwocie 95.000 zł. na realizację zadań określonych
w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2) Ustala się wydatki w kwocie 10.000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.           

§ 11. W budżecie tworzy się rezerwy:                                                             

1)        ogólną w wysokości – 100.000 zł.,

2)        celową w wysokości – 20.000 zł.,

z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat zobowiązań gminy na koniec 2010 roku
i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 13.  

1)   Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2) Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot
oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z
załącznikiem Nr 10.

§ 14.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku  Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska