PROTOKÓŁ NR XXXIV/V/2009

 

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

 

z dnia 30 listopada 2009 roku

 

 

 

 

 

     Sesję rozpoczęto o godzinie 1515 w sali Remizy OSP w Skępem, obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Smużewska.

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem          - wg załączonej listy obecności.

2. Zaproszeni goście                                - wg załączonej listy obecności.

3. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy:

·         Andrzej Gatyński                               - Burmistrz Miasta i Gminy;

·         Barbara Leśniewska                         - skarbnik;                

·         Stanisław Jabłoński                            - kierownik ref. oświaty;

 

XXXIV Sesję Rady Miejskiej w Skępem V kadencji otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Smużewska, serdecznie witając radnych Rady Miejskiej, wicestarostę Piotra Wojciechowskiego, Burmistrza Andrzeja Gatyńskiego, kier. samorządowych jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skępem oraz pozostałych zaproszonych gości.

 

Pkt 1

Sprawy organizacyjne

Stwierdzenie prawomocności obrad

 

W posiedzeniu brało udział 14 radnych, na ogólna liczbę 15 i w związku z tym, Przewodnicząca RM stwierdziła prawomocność obrad.

 

 

Przyjęcie protokołu Nr XXXIII/V/2009 z dnia 4 listopada 2009 r.

 

Do protokołu XXXIII Sesji Rady Miejskiej nikt nie wniósł uwag i zatwierdzony został jednogłośnie (głosowało 13 radnych).

 

Przyjęcie porządku obrad

 

Przewodnicząca RM Anna Smużewska odczytała projekt porządku obrad (w załączeniu).

Do projektu porządku obrad odnieśli się:

Radny Zbigniew Paradowski zgłosił wniosek o zdjęcie z projektu porządku obrad punktów:

-         5 dot. projektu uchwały w sp. uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2010 rok oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2010 dla Miasta i Gminy Skępe – druk nr 4,

-         6 dot. projektu uchwały w sp. przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje boisko „Orlik

Przewodnicząca RM nadmieniła, że w sprawie zdjęcia z projektu porządku obrad sesji punktu 5, wnioskowali także członkowie właściwych komisji rady ds. rolnictwa i budownictwa.

Radny Józef Jagas poprosił radnego Paradowskiego o uzasadnienie zgłoszonego wniosku.

Radny Zbigniew Paradowski, uzasadniając zgłoszony wniosek powiedział, iż jego zdaniem nie do przyjęcia jest preliminarz wydatków na realizację profilaktycznego programu przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2010, gdzie na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe zaplanowano ok. 74 % ogólnej kwoty – 95.000 zł (§ 6 programu). Odnośnie zdjęcia z projektu porządku obrad Regulaminu korzystania z kompleksu boisk … powiedział, iż nie jest pilną sprawą uchwalenie tegoż regulaminu na dzisiejszej sesji, nadmieniając jednocześnie, że regulamin będzie obowiązywał nie na jeden rok, a na lata. Ponadto wskazał na potrzebę spokojnego zajęcia się przedmiotowymi sprawami przez merytoryczną komisję rady ds. oświaty, kultury, zdrowia i sportu – po wyzdrowieniu jej przewodniczącej.

Radny Witold Jankowski odniósł się do ostatniego wspólnego posiedzenia właściwych komisji rady ds. rolnictwa i budownictwa, gdzie jej członkowie nie mieli większych uwag do projektu uchwały w sp. Regulaminu korzystania z kompleksu boisk … .

Radny Zbigniew Paradowski przypomniał radnym, iż zasadą powinno być rozpatrywanie projektów uchwał przez właściwe merytoryczne komisje. Jednocześnie oznajmił, iż od dłuższego czasu, na takich właśnie zasadach, pracują komisje właściwe ds. finansów jak i oświaty.

Przewodnicząca RM przyznała, że przedmiotowe programy jak i regulamin nie były opiniowane przez merytoryczną komisję rady. Ponadto wskazała na potrzebę dokonania pewnych korekt i zmian zapisów regulaminu, jak choćby:

-         pkt 16 dot. ponoszenia odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu,

-         braku zapisu mówiącego o możliwości korzystania osób z zaplecza socjalno-szatniowego, itp.

Następnie zwróciła się z pytaniem do burmistrza: czy zachodzi potrzeba przyjęcia regulaminu na dzisiejszej sesji?

Burmistrz odpowiedział, iż takiej potrzeby nie ma.

Przewodnicząca RM, przechodząc do głosowania nad zgłoszonym wnioskiem przez radnego Zbigniewa Paradowskiego, zarządziła jego rozgraniczenie: na oddzielne głosowania:

1)      w wyniku głosowania, wniosek o zdjęcie z projektu porządku obrad punktu 5 dot. projektu uchwały w sp. uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2010 rok oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2010 dla Miasta i Gminy Skępe (druk nr 4) – został przyjęty jednogłośnie (głosowało 13 radnych);

2)      W wyniku głosowania, wniosek o zdjęcie z projektu porządku obrad punktu 6 dot. projektu uchwały w sp. przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje boisko „Orlik 2012” w Skępem przy ul. Al. 1 Maja 89 (druk nr 5) – został przyjęty bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady:

-                                             za przyjęciem wniosku oddano 8 głosów,

-                                             głosów przeciwnych nie oddano,

-                                             głosów wstrzymujących się oddano 5.

Radni nie wnieśli dalszych uwag i wniosków do projektu porządku obrad. Projekt porządku obrad, po odczytaniu przez Przewodniczącą RM, wraz z wniesionymi poprawkami, przyjęty został  jednogłośnie (głosowało 13 radnych).

 

Pkt 2

Podjęcie uchwały w sp. zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 

Uzasadnienie do projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła skarbnik Barbara Leśniewska.

Kredyt w wysokości 2.000.000 zł postanawia się zaciągnąć  na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu krótkoterminowego, przeznaczonego na realizację inwestycji związanej z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków. Kredyt zostanie pokryty ze środków unijnych, otrzymanych z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Do projektu uchwały odnieśli się:

Radny Zbigniew Paradowski zwrócił się z pytaniem dot. okresu spłaty kredytu. Wyraził przy tym nadzieję, że kredyt będzie w krótkim czasie spłacony, co pozwoli na rozluźnienie budżetu gminnego i realizowanie zaplanowanych inwestycji w 2010 roku.

Burmistrz odpowiedział, iż projekt uchwały został wywołany w związku z przeciągającą się procedurą otrzymania przyznanych środków unijnych. Oznajmił, iż planuje się spłatę kredytu do końca czerwca następnego roku, aczkolwiek zapewnił, że spłata jego nastąpi zaraz po otrzymaniu dotacji unijnej. Wyraził przy tym nadzieję, że nastąpi to w terminie dużo wcześniejszym, aniżeli planowany. Nawiązując do spotkania w NFOŚiGW oznajmił, iż nie ma gwarancji otrzymania dotacji do końca br. i dlatego zachodzi konieczność zaciągnięcia tego kredytu. Jednocześnie nie potrafił określić terminu, w jakim gmina przyznane środki unijne otrzyma.

Radni nie wnieśli innych uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM odczytała treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 13 radnych).

 

Pkt 3

Podjęcie uchwały zmieniający uchwałę w sp. uchwalenia budżetu gminy Skępe na  2009 r.

 

W uzasadnieniu do projektu uchwały (w załączeniu) skarbnik Barbara Leśniewska powiedziała, iż w dochodach planuje się wzrost o kwotę 70.780 zł, natomiast w wydatkach wzrost o kwotę 236.669 zł.

Do projektu uchwały odniósł się burmistrz, który nawiązał do przeniesienia, na jego wniosek, planowanych wydatków urzędu na zapewnienie środków własnych, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego dla rolników – 61.757 zł. Stało się to dlatego, ponieważ wojewoda zapewnił tylko 50 % potrzebnej na ten cel dotacji, a decyzje dla rolników zostały już wcześniej w całości wydane. Wyraził przy tym nadzieję, że zaległą dotację wojewoda gminie odda. Jednocześnie zwrócił się z prośbą do radnego Zbigniewa Paradowskiego – przewodniczącego właściwej komisji rady ds. finansów – o właściwe zagospodarowanie tych pieniędzy, jeżeli tylko spłyną.

Burmistrz także nawiązał do zmiany przeznaczenia dotacji dla starostwa, gdzie 10.000 zł ma być spożytkowane na remont oddziałów szpitalnych.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący RM Janusz Kozłowski odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 13 radnych).

 

Pkt 4

Podjęcie uchwały w sp. uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Miasta i Gminy Skępe z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 r.

 

Uzasadnienie do projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił sekretarz Józef Sobociński. Podkreślił, że zgodnie z sugestią radnych, zgłoszoną na ostatnim posiedzeniu komisji rady, dokonano zredagowania § 6 ust. 1 ppkt 1 lit a programu.

Radni nie mieli uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM odczytała treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 13 radnych).

 

Pkt 5

Podjęcie uchwały w sp. ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2010 r.

 

Przewodnicząca RM nawiązała do podjętej już na poprzedniej sesji rady uchwały w tym temacie. Ponieważ wystąpiły drobne błędy, należało w trzech przypadkach wprowadzić korektę przyjętych wcześniej stawek podatkowych.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący RM Janusz Kozłowski odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 13 radnych).

 

Pkt 6

Przedstawienie informacji o pracy burmistrza w okresie między sesjami rady

 

Burmistrz przedstawił informację (w załączeniu) w zakresie:

-         wykonania podjętych uchwał XXXIII Sesji RM;

-         wydanych zarządzeń burmistrza dot. zmian do budżetu gminy na 2009 r.;

-         utrzymania dróg gminnych. Złożył podziękowanie sołtysom z Boguchwały i Łąkiego za udzielaną pomoc przy naprawie dróg kruszywem wapiennym;

-         prac wykonanych przez pracowników robót gospodarczych i publicznych;

-         zamówień publicznych;

-         wykonanych robót melioracyjnych;

-         projektów przeznaczonych do współfinansowania w ramach funduszy strukturalnych oraz pozostałych funduszy;

-         gospodarki mieniem komunalnym i planowaniem przestrzennym;

-         zaopatrzenia wsi w wodę.

Ponadto burmistrz poinformował o wykonaniu wniosków, zgłoszonych na komisjach rady dot.:

-         budowy chodnika przy ul.: Kujawskiej i Kwiatowej. Oznajmił, iż wykonano przejście komunikacyjne lewą stroną od kościoła. Odnośnie spornej sprawy dot. odcinka chodnika przy ul. Kwiatowej zasugerował, aby poczekać do spotkania skonfliktowanych stron i wówczas podjąć odpowiednią decyzję. Jednocześnie powiedział, że według niego chodnik został pobudowany prawidłowo. Wskazał także, na rozbieżności radnych w tym temacie. Zwrócił się do radnych o wyrozumiałość i poczekanie do spotkania i rozmów   w tej sprawie;

-         pobudowania kładki pieszej przy ul. Kujawskiej – kładki nie udało się wykonać sposobem gospodarczym (własnymi siłami), gdyż nie wyraził na to zgody zarządzający ciekiem wodnym (p. Nawrotek). Dlatego też, konieczne jest wykonanie stosownej dokumentacji technicznej, w oparciu o którą pobudowana zostanie kładka. Na dzień dzisiejszy, według osoby, która miała zająć się pobudowaniem kładki, jej koszt opiewałby na kwotę ok. 200.000 zł Poinformował także o toczących się rozmowach z potencjalnym innym wykonawcą, który ma przedstawić swoją propozycję odnośnie pobudowania kładki. O jej wynikach zobowiązał się niezwłocznie powiadomić radę;

-         wymuszenia na firmie Bunte zobowiązania pisemnego dot. naprawy odcinka drogi przy ul Rypińskiej (od przejazdu Kolejowego do skrzyżowania z drogą krajową nr 10). Poinformował o spotkaniu w dniu 17 listopada br. z dyrektorem firmy Bunte, na którym przekazał mu pisemny wniosek komisji w tej sprawie. Poinformował o przekazaniu także sugestii członków komisji, co do uczestniczenia w rozmowach radnych: Zbigniewa Paradowskiego i Janusza Kozłowskiego, jako osób wspierających burmistrza, w przypadku zaistniałej takiej potrzeby. Dyrektor firmy Bunte oznajmił, iż nie widzi takiej potrzeby, aby wyznaczeni radni uczestniczyli w rozmowach;

-         zakupu agregatu prądotwórczego do oczyszczalni ścieków – do końca stycznia 2010 r. Burmistrz oznajmił, iż zadanie to ujęte jest w projekcie budżetu na następny rok. Zapewnił, że jeżeli tylko rada budżet przyjmie, na planowanej w dniu 30 grudnia br. sesji, to agregat do końca stycznia 2010 r. zostanie zakupiony;

-         geodezyjnego wytyczenia szerokości drogi znajdującej się przy działce nr ew. 53/1 w Józefkowie. Oznajmił, iż zlecił już rozgraniczenie działki nr ew. 295, położonej przy przedmiotowej nieruchomości.

Kier. Stanisław Jabłoński udzielił odpowiedzi na zgłoszoną sugestię członków właściwej komisji rady ds. finansów dot. zasad przyznawania pensum dla dyrektorów szkół – czy wszyscy dyrektorzy mają przyznane pensum na tych samych zasadach, jak dyr. SP w Wólce? (w załączeniu).

Zdaniem radnego Zbigniewa Paradowskiego nie o taką odpowiedź chodziło. Oznajmił: iż usłyszał, co usłyszał, a komentarz do udzielonej odpowiedzi wyrazi na posiedzeniu komisji  w dniu 7 grudnia br.

Także Przewodnicząca RM oznajmiła, że udzielona odpowiedź na pytanie nie była w tym kierunku, gdyż chodziło o inne zasady.

Burmistrz zaproponował wcześniejsze spotkanie i uzgodnienie tej kwestii. Nawiązał także, do składania pisemnych odpowiedzi na zgłaszane wnioski komisji. Zaproponował, aby zasadę pisemnego odpowiadania na zgłaszane wnioski wprowadzić od 1 stycznia następnego roku.

Radny Zbigniew Paradowski odniósł się do protokołu z ostatniego posiedzenia właściwej komisji rady ds. finansów, gdzie burmistrz zobowiązał się udzielać pisemnej odpowiedzi, o sposobie wykonania wniosków, w terminie 7 dni od ich zgłoszenia. Wyraził nadzieję, że burmistrz do końca bieżącego tygodnia, takich odpowiedzi udzieli.

Burmistrz przyznał  sugestię radnego, o pisemnej odpowiedzi na zgłaszane wnioski komisji, za słuszną i zobowiązał się, że w ciągu trzech dni udzieli pisemnych odpowiedzi na ostatnio zgłaszane wnioski i sugestie.

Następnie burmistrz nawiązał do uchwalonych stawek podatkowych i opłat na 2010 r. Oznajmił, iż poprzez obniżenie stawek podatkowych i opłat, wspólnie: burmistrz i rada przyczynili się do pomocy ludności i podmiotom gospodarczym działającym na terenie gminy. Pomoc ta wynosi 1.046.226 zł. Jeszcze raz podkreślił, że to wspólna sprawa burmistrza i rady.

Radny Zbigniew Paradowski poruszył problem otwarcia szaletów na przystanku PKS. Zasugerował, aby wymóc na dzierżawcy obiektu wykonywanie zobowiązań, wynikających z zawartej umowy.

Burmistrz odpowiedział, iż nie potrafi na chwilę obecną odpowiedzieć, czy toalety na przystanku PKS są czynne, zgodnie z zawartą umową, czy też nie. Zobowiązał się, że informację w tej sprawie przekaże na komisji w dniu 7 grudnia br.

Radny Zbigniew Paradowski ponownie poruszył kwestię związaną z budową chodnika przy ul.: Kujawskiej i Kwiatowej. Zasugerował, aby poprosić, o dokonanie oceny bezpieczeństwa i przydatności chodnika do użytku dla osób niewidomych, eksperta z PFRON. Nawiązał także do budowy chodnika przy ul. Polnej, gdzie w przeciwieństwie do ul. Kwiatowej, odcina się wcześniej położoną kostkę chodnikową we wjeździe do posesji. Z tego wynika, że budując chodniki, na jednej ul. likwiduje się wcześniej położoną kostkę we wjeździe, zaś na innej nie.

Burmistrz odpowiedział, że przychyla się do sugestii przeprowadzenia ekspertyzy przez PFRON, co do bezpieczeństwa i przydatności nowo pobudowanego chodnika dla osób niepełnosprawnych. Jednocześnie, ponownie opowiedział się za przeprowadzeniem rozmów zainteresowanych stron w tym temacie.

Odnośnie budowy chodnika przy ul. Polnej powiedział, że to tylko sugestia z jego strony. Nie chodzi o odcięcie wcześniej położonej kostki, a tylko o pewien jej demontaż, dostosowując do ciągłości budowanego chodnika.

 

Pkt 7

Wolne wnioski i zapytania

 

Przewodnicząca RM nawiązała do złożonego wniosku – skargi – Rady Rodziców przy SP  w Wólce w sp. zatrudnienia osób w świetlicy środowiskowej. Dlatego też, zwróciła się z prośbą do Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, o przeanalizowanie przedmiotowej sprawy i wypracowanie stosownych wniosków, w oparciu o które, rada będzie mogła zająć swoje stanowisko.

Następnie Przewodnicząca RM, w im. radnych, złożyła najserdeczniejsze życzenia z okazji imienin: burmistrzowi Andrzejowi Gatyńskiemu i radnemu Andrzejowi Mellerowi.

 

Pkt 8

Zakończenie

 

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodnicząca Rady Miejskiej podziękowała wszystkim zebranym za udział w obradach.

Na tym obrady XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Skępem V kadencji zakończono.

 

Protokołował

mgr Zbigniew Małkiewicz

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska