PROTOKÓŁ NR XXXV/V/2009

 

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

 

z dnia 30 grudnia 2009 roku

 

 

 

     Sesję rozpoczęto o godzinie 1100, obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Smużewska.

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem – wg załączonej listy obecności.

2. Zaproszeni goście – wg załączonej listy obecności.

3. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy:

·       AndrzejGatyński                     – burmistrz;

·       Józef Sobociński                     – sekretarz;

·       Barbara Leśniewska              – skarbnik;

·       Stanisław Jabłoński                 – kier. ref. oświaty;

·       Marian Gabryszewski             – insp.;

 

XXXV Sesję Rady Miejskiej w Skępem V kadencji otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Smużewska, serdecznie witając radnych Rady Miejskiej, radnego powiatowego Antoniego Antoszewskiego, Wicestarostę lipnowskiego Piotra Wojciechowskiego, Burmistrza Andrzeja Gatyńskiego, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz pozostałych zaproszonych gości.

 

Pkt 1

Sprawy organizacyjne

 

Stwierdzenie prawomocności obrad

 

W posiedzeniu brali udział wszyscy radni (15) i w związku z tym, Przewodnicząca RM stwierdziła prawomocność obrad.

 

 

Przyjęcie protokołu Nr XXXIV/V/2009 z dnia 30 listopada 2009 r.

 

Do protokołu XXXIV Sesji Rady Miejskiej nikt nie wniósł uwag i protokół zatwierdzono jednogłośnie.

 
Przyjęcie porządku obrad

 

Przewodnicząca RM odczytała projekt porządku obrad (w załączeniu).

Do projektu porządku obrad odniósł się Burmistrz Andrzej Gatyński, który zgłosił formalny wniosek o wprowadzenie do projektu porządku obrad dodatkowego punktu dotyczącego projektu uchwały w sp. zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego granice ustalone w budżecie Miasta i Gminy Skępe na 2009 r. (uzasadnienie w załączeniu)

Radni nie mieli uwag do zgłoszonego wniosku.

W wyniku przeprowadzonego głosowania wniosek został przyjęty jednogłośnie  i wprowadzony do projektu porządku obrad jako punkt 6.

Radni nie wnieśli dalszych uwag i wniosków do projektu porządku obrad i w wyniku przeprowadzonego głosowania przyjęty został  jednogłośnie.(głosowało 15 radnych)

 

Pkt 2

Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sp. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2009 r. oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009 dla Miasta i Gminy Skępe

 

W uzasadnieniu projektu uchwały skarbnik Barbara Leśniewska powiedziała, iż w związku ze zwiększeniem dochodów, z uwagi na otrzymanie wyższych wpływów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, zmienia się preliminarze wydatków, celem urealnienia wydatków zgodnie z planem dochodów.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący RM Janusz Kozłowski odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 15 radnych).

 

Pkt 3

Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sp. uchwalenia budżetu Gminy Skępe na 2009 r.

 

W uzasadnieniu do projektu uchwały (w załączeniu) skarbnik Barbara Leśniewska oznajmiła, iż planuje się wzrost dochodów jak i wydatków o taką samą kwotę, tj. 85.129 zł. Zmiany do budżetu na 2009 r. dotyczą głównie urealnienia planu dochodów i wydatków w poszczególnych działach.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM odczytała treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 15 radnych).

 

Pkt 4

Podjęcie uchwały w sp. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2010 r. oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010 dla Miasta i Gminy Skępe    

 

W uzasadnieniu do projektu uchwały (w załączeniu) przewodnicząca MGKRPA Ewa Pilewska oznajmiła, iż w celu realizacji zadań związanych z profilaktyka i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, a także przeciwdziałaniem narkomanii, burmistrz opracowuje projekty działań, które podlegają uchwaleniu przez radę. Następnie odniosła się do wniosku komisji rady w sp. uszczegółowienia preliminarza wydatków na realizację profilaktycznego programu przeciwdziałania alkoholizmowi, który został w pełni uwzględniony w przedstawionym projekcie programu.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący RM Janusz Kozłowski odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 15 radnych).

 

Pkt 5

Podjęcie uchwały w sp. przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje boisko „Orlik

 

Uzasadnienie do projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił kier. Stanisław Jabłoński. Ponadto odniósł się do wniosku komisji rady w sp. zmiany zapisów w punktach: 6c, 14 i 18 regulaminu, które zostały w pełni uwzględnione w przedłożonym projekcie.

Przewodnicząca RM odniosła się do zapisu punktu 14, który jej zdaniem jest pewnym ograniczeniem korzystania z obiektów przez społeczeństwo. Jest to wbrew rządowemu projektowi, który między innymi zakłada, iż obiekty muszą być ogólnodostępne dla społeczeństwa.

Kier. S. Jabłoński przyznał, iż zapis ten może być kontrowersyjny, ale uwzględniając go, brano przede wszystkim pod uwagę aspekt oszczędnościowy. Jednocześnie zasugerował, że za zgodą rady, można zrezygnować z tego zapisu. Wskazał także na kuriozalne zapisy w regulaminach niektórych samorządów (m. in. Warszawy), gdzie zapisano możliwość odpłatnego korzystania z kompleksu boisk.

Także wicestarosta Piotr Wojciechowski przychylił się do uwag zgłoszonych przez przewodniczącą rady. Oznajmił, iż Orliki pobudowano z myślą udostępniania ich dla ogólnej masy społeczeństwa. Zapisy ograniczające to, są dziwne i niezgodne z rządowym projektem. Odnośnie odpłatności za korzystanie z kompleksu boisk powiedział, że samorząd może taką odpłatność wprowadzić np. na kluby sportowe (z zewnątrz), posiadające własne budżety.

Następnie przewodnicząca RM:

1) zgłosiła wniosek o zdjęcie punktu 14 z projektu regulaminu.

W wyniku głosowania, wniosek został przyjęty zwykłą większością głosów:

- za przyjęciem wniosku oddano 13 głosów,

- głosów przeciwnych nie oddano,

- głosów wstrzymujących się oddano 2.

2) poddała pod głosowanie zmianę zapisów projektu regulaminu w punktach 6 c i 18 – wg wniosku komisji.

W wyniku głosowania wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Radny Roman Targański zwrócił się z pytaniem dot. dostosowania regulaminów: korzystania z hali i kompleksu boisk sportowych, aby można swobodnie z nich korzystać, np. z natrysków.

Dyr. SP w Skępem Maria Stankiewicz odpowiedziała, iż zmiany w funkcjonowaniu hali będą musiały być wprowadzone, ale na pewno nie będzie pełnej swobody z niej korzystania.

Burmistrz powiedział, iż radnemu zapewne chodziło o takie dostosowanie zapisów, aby można swobodnie korzystać z zaplecza hali, nie zmieniając obuwia sportowego.

Dyr. M. Stankiewicz zapewniła, iż z tym nie będzie żadnego problemu.

Radni nie wnieśli innych uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM odczytała treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

 

Pkt 6

Podjęcie uchwały w sp. zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego granice ustalone w budżecie Miasta i Gminy Skępe na 2009 r.

 

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący RM Janusz Kozłowski odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 15 radnych).

 

Pkt 7

Podjęcie uchwały w sp. uchwalenia budżetu Gminy Skępe na 2010 rok

 

Przedstawienie przez burmistrza projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem

 

Burmistrz w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej (w załączeniu) podniósł, iż:

-       ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 21.726.726 zł;

-       ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 24.007.056 zł;

-       ustalono deficyt budżetu w kwocie 2.280.330 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody pochodzące z  pożyczek (1.379.330 zł) i kredytów (402.000 zł) oraz wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy (499.000 zł);

-       opracowując budżet korzystano z podstawowych przepisów prawnych, jak również uchwał około budżetowych określających wysokość stawek podatkowych i opłat lokalnych. Brano pod uwagę oczekiwania lokalnej społeczności, w kwestii potrzeb prowadzenia niezbędnych inwestycji na terenie naszej gminy;

-       wprowadzono autopoprawkę do projektu budżetu (w załączeniu) – zgodnie z sugestiami radnych, zgłoszonymi na posiedzeniu komisji.

Burmistrz następnie omówił pokrótce: plan dochodów, plan wydatków oraz planowane wydatki inwestycyjne (w załączeniu).

 

Odczytanie opinii RIO o projekcie budżetu

 

Wiceprzewodniczący RM odczytał:

-         pozytywną opinię projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Skępe na 2010 r., wyrażoną uchwałą Składu Orzekającego RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2009 r. (w załączeniu);

-         pozytywnie zaopiniowaną możliwość sfinansowania deficytu budżetowego, przedstawionego w projekcie uchwały w sp. uchwalenia budżetu gminy na 2010r. – uchwała Składu Orzekającego RIO w Bydgoszczy z dnia14 grudnia 2010 r. (w załączeniu).

 

Przedstawienie opinii komisji właściwej ds. budżetu oraz opinii pozostałych komisji

 

Pozytywną opinię komisji właściwej ds. budżetu oraz pozostałych stałych komisji rady o projekcie uchwały budżetowej, przedstawili ich przewodniczący (w załączeniu).

 

Stanowisko burmistrza do opinii komisji

 

Burmistrz wyraził aprobatę dla przedstawionych opinii o projekcie uchwały budżetowej.

 

Dyskusja nad projektem budżetu

 

Radny Roman Targański nawiązał do przedostatniego posiedzenia komisji rady, na którym wstrzymał się od głosu nad przyjęciem projektu budżetu na 2010 r. Jego zdaniem, zbyt mało środków pieniężnych przeznaczono na budowę III etapu sieci kanalizacyjnej w Skępem (200.000 zł). Natomiast, po ostatnim posiedzeniu komisji, na którym wyjaśnień dot. możliwości pozyskania środków unijnych na planowane inwestycje gminne (budowę SUW w Boguchwale i sieci kanalizacyjnej) udzielił insp. Krzysztof Jaworski, zmienił swoje stanowisko. Jednocześnie zwrócił się z pytaniem: czy budowa sieci kanalizacyjnej będzie inwestycją priorytetową w 2010 roku?

Burmistrz odpowiedział, iż zależne to będzie w głównej mierze od pozyskania dotacji. Oznajmił, iż udowę III etapu sieci kanalizacyjnej można było rozpocząć w 2009 r., ale zachwiałoby to poważnie budżetem gminy. Odniósł się do możliwości pozyskania dotacji  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na budowę: SUW – 1.100.000 zł, kanalizacji – 2.900.000 zł. Odnośnie dofinansowania projektu związanego z zakończoną inwestycja rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków powiedział, iż gmina otrzymała spersonifikowaną wersję wniosku o płatność, który w terminie 10 dni roboczych zostanie złożony w NFOŚiGW. Przy tym zapewnił, że budowa III etapu sieci kanalizacyjnej na pewno w 100 % rozpocznie się w 2010 r. i na tą inwestycję nie będzie przeznaczone 200.000 zł, a dużo więcej. Na chwilę obecną, nie był w stanie określić, jaka to będzie kwota.

Przewodnicząca RM zwróciła się z pytaniem dot. ważności dokumentacji technicznej na budowę  sieci kanalizacyjnej.

Burmistrz odpowiedział, iż dokumentacja w 2010 r. jest jeszcze ważna.

Radny R. Targański był usatysfakcjonowany odpowiedzią, co do budowy kanalizacji. Natomiast zwrócił uwagę na niski udział wydatków przeznaczonych na inwestycje gminne – tylko 15 %. Zatem zwrócił się z apelem do burmistrza, aby wykonanie w tym zakresie nie wyniosło 7 – 10 %, a dużo więcej.

Burmistrz nawiązał do przyjętego, wysokiego wskaźnika udziału wydatków na inwestycje gminne w 2009 r., który wynosił 30 %. Natomiast wykonanie wyniosło 20 % i jego zdaniem było wysokie. Przy tym dodał, iż był to budżet proinwestycyjny, ambitny i odpowiedzialny pod względem ekonomicznym, z czego jest dumny.

Natomiast zapewnił, że przedłożony projekt budżetu na 2010 r. nie jest wyborczym, lecz bardzo realnym. Według niego, osiągnięcie wskaźnika inwestycyjnego nie winno być mniejsze niż 15 %, w stosunku do wydatków budżetowych.

Radny Mirosław Redecki dodał, że wskaźnik udziału inwestycji gminnych, w stosunku do wydatków, byłby w 2010 r. przyjęty zapewne wyższy, gdyby dochody budżetowe  z podatków i opłat lokalnych były przyjęte wyższe.

Przewodniczący właściwej komisji rady ds. budownictwa zapewnił, że ze swej strony dołoży wszelkich starań, aby w 2010 r. rozpocząć budowę III etapu sieci kanalizacyjnej i ją realizować.

Przewodnicząca RM odniosła się do dochodów budżetowych gminy w 2010 r., w porównaniu do okresu lat 2008-2009 (w załączeniu). Zwróciła się z pytaniem do burmistrza dot. mniejszego planu dochodów, a w tym z majątku gminy, w porównaniu do 2009 r.

Burmistrz odpowiedział, że projekt budżetu na 2010 r. nie jest projektem wyborczym, a realnym do zrealizowania. Dlatego też zaplanowano mniejsze dochody z majątku gminy. Do sprzedaży zaplanowano te nieruchomości, które faktycznie można będzie zbyć. Przy tym przypomniał o sprzedaży takich nieruchomości jak: budynki po byłym kinie i Szkole Podstawowej w Narutowie, które zostały zbyte za kwotę dużo większą, niż wcześniej planowano. Stąd też m. in. wzięła się ta różnica kwoty dochodów. Nawiązując do wyższych dochodów, wynikających z udziału w podatkach dochodowych powiedział, że zależne to jest od założeń ministra finansów.

Przewodnicząca RM wskazała na wyższą kwotę dochodów w 2009 r. pochodzącą  z   subwencji.

Skarbnik odpowiedziała, że jest to dochód wynikający z przyznanej subwencji i dotacji dla MGOPS. Odniosła się także do mniej zaplanowanych wpływów budżetowych pochodzących z różnych opłat (dowodów osobistych, wpisów prowadzenia działalności gospodarczej).

Wiceprzewodniczący RM wyraził swoje zaniepokojenie z faktu, że gmina nie mając wystarczających własnych dochodów, ani własnego majątku, doszła do takiej sytuacji, że zaciągnięte jedne kredyty, spłaca się zaciągniętym drugim kredytem. Dlatego też, zwrócił się z pytaniem: czy aby nie zagraża to stabilności finansowej gminy, zwłaszcza gdy w roku 2011 raty kapitałowe rosną o 25 % i zapewne będą wynosiły łącznie ok. 2.600.000 zł?

Skarbnik odpowiedziała, że na pewno nie zagraża to stabilności finansowej gminy. Projekt budżetu jest tylko planem finansowym gminy i dlatego też, całe jego wykonanie za 2009 r., dopiero przekaże nam autentyczną sytuację, jak wielkie środki finansowe pozostały. Nadmieniła, że w projekcie budżetu zaplanowano kwotę w wysokości 499.000 zł jako wolne środki, które chce się wprowadzić do inwestycji – wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa. Natomiast faktem jest, że w tym projekcie budżetu planuje się po raz pierwszy spłatę zaciągniętego kredytu – kredytem. Wyraziła przy tym nadzieję, że po całkowitym wykonaniu budżetu za 2009 r., sytuacja finansowa gminy się wyklaruje.

Przewodnicząca RM wskazała na duży stopień zadłużenia gminy – ponad 47 %, ale dopuszczalny. Według wcześniej przedstawionej opinii RIO, nie ma zagrożenia stabilności budżetowej.

Radny R. Targański podziękował burmistrzowi i przewodniczącemu właściwej komisji rady ds. budownictwa za zapewnienia związane z budową III etapu sieci kanalizacyjnej. Zwracając się do radnego M. Redeckiego powiedział, że nie sztuką jest podwyższać stawki opłat podatkowych. Oznajmił, iż w żadnym samorządzie gminnym nie ma ustalonych maksymalnych stawek podatkowych. Przypomniał, że rada poprzez obniżenie niektórych stawek podatkowych, w niedużym stopniu przyczyniła się do mniejszych dochodów budżetowych – ok.100.000 zł.

Przewodnicząca RM nawiązała do priorytetowych inwestycji gminnych w 2010 r. (budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągów). Wyraziła przy tym nadzieję, że zarezerwowane dla gminy środki pieniężne, w formie dotacji, w końcu spłyną i przynajmniej będzie można, w obecnej kadencji rady, rozpocząć budowę III etapu sieci kanalizacyjnej.

Następnie odniosła się do inwestycji związanych z:

-         budową i remontem dróg gminnych,

-         budową Centrum Kultury na bazie remizy OSP w Skępem,

-         rewitalizacją centrum Skępego (rynek).

Podkreśliła także rangę utworzonego funduszu sołeckiego, w ramach którego rady sołeckie będą mogły gospodarować przydzielonymi środkami finansowymi.

Na tym dyskusję nad projektem budżetu na 2010 r. zakończono.

Wiceprzewodniczący RM Janusz Kozłowski odczytał treść projektu uchwały  (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 15 radnych).

Przewodnicząca RM pogratulowała burmistrzowi przyjętego jednogłośnie budżetu gminy na 2009 rok.

Burmistrz w im. własnym podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do konstrukcji  i tworzenia budżetu gminy. Szczególne podziękowania skierował pod adresem sołtysów, którzy także brali udział przy jego tworzeniu. Wyraził także nadzieję, że przyjęty budżet będzie wspólnymi siłami realizowany.   

 

Pkt 8

Przedstawienie informacji o pracy burmistrza w okresie między sesjami rady

 

Burmistrz przedstawił informację (w załączeniu) w zakresie:

-         wydanych zarządzeń burmistrza dot. zmian do budżetu gminy na 2009 r.;

-         prac wykonanych przez pracowników robót gospodarczych i publicznych;

-         zamówień publicznych;

-         projektów przeznaczonych do współfinansowania w ramach funduszy strukturalnych oraz pozostałych funduszy;

-         gospodarki mieniem komunalnym i planowania przestrzennego,

-         rewitalizacji centrum Skępego – rynek. Zwrócił się do mieszkańców o zgłaszanie propozycji w tym zakresie;

-         wstępnych prac renowacyjnych jezior – badań.

Do przedstawionej informacji odnieśli się:

Wiceprzewodniczący RM zwrócił się z pytaniem dot. kosztów szacunkowych renowacji jezior.

Burmistrz odpowiedział, iż na spotkaniu z ekspertami nie mówiono o kwotach szacunkowych. Na razie będą tylko prowadzone badania jezior.

 

Pkt 9

Wolne wnioski i zapytania

 

Insp. Marian Gabryszewski zaapelował do mieszkańców Skępego, aby nie wrzucali do sieci kanalizacyjnej przedmiotów, rzeczy, które ją zapychają, przez co uszkadzane są pompy tłoczące na przepompowniach.

Wicestarosta Piotr Wojciechowski pogratulował burmistrzowi z przyjętego budżetu na   2010 r. i życzył skutecznej jego realizacji. Następnie odniósł się do:

-         uchwalonego budżetu powiatowego,

-          przekształcenia szpitala powiatowego w spółkę,

-         realizowanych inwestycji drogowych (przebudowa drogi powiatowej: Rogowo – Skępe,

-         planowanych inwestycji oświatowych.

W im. własnym, przewodniczącego Rady Powiatu i zarządu życzył radnym, burmistrzowi i wszystkim mieszkańcom podejmowania w 2010 r. trafnych decyzji, dla lepszego funkcjonowania Miasta i Gminy Skępe.

Do życzeń przyłączył się także radny powiatowy Antoni Antoszewski.

Przewodnicząca RM odniosła się do zaplanowanych środków finansowych na dalszą renowację klasztoru OO. Bernardynów, a także wsparcia parafii Miłosierdzia Bożego – otoczenia kościoła – jako wkład rady.

Także wicestarosta oznajmił, iż w budżecie powiatowym na 2010 r. zagwarantowane są środki finansowe na renowację zabytków klasztoru i wsparcie dla parafii Miłosierdzia Bożego.

O. wikary klasztoru OO. Bernardynów, z upoważnienia O. gwardiana podziękował radnym i burmistrzowi za udzielane wsparcie przy pracach renowacyjnych zabytków klasztoru. Złożył także najserdeczniejsze życzenia na Nowy Rok.

 

Pkt 10

Zakończenie

 

Na zakończenie Przewodnicząca RM złożyła wszystkim zebranym oraz mieszkańcom Miasta i Gminy Skępe najserdeczniejsze życzenia noworoczne.

Podziękowała także za udział w obradach.

Na tym obrady XXXV Sesji Rady Miejskiej w Skępem V kadencji zakończono.

 

 

Protokołował

mgr Zbigniew Małkiewicz

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska