Zarządzenie Nr 4/2010

Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

z dnia 22 stycznia 2010 r.

 

w sprawie: podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Gminy za IV kwartał 2009 r.

Na podstawie art. 30 ust 1 i 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) zarządzam, co następuje:

§ 1. Podaję do publicznej wiadomości wykonanie budżetu Gminy Skępe za IV kwartał 2009 r.:

- zrealizowane dochody – 23.201.487,23

- zrealizowane wydatki – 27.760.211,58

- deficyt (niedobór) – 4.558.724,35

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Burmistrz

Andrzej Gatyński