Uchwała Nr XXXVI/259/2010
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 18 stycznia 2010 r.

w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz dla szkół i przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta i Gminy Skępe.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 i art.40 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zm: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz.1441 Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 , z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz.420) w związku z art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 zm: Dz.U. z 2003 r. Nr 137, poz.1304, z 2004 r. Nr 109, poz.1161, Nr 69, poz.624, z Nr 273, poz.2703, Nr 281, poz.2781, z 2005 r. Dz.U. Nr 17, poz.141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz.1020, Nr 131, poz.1091, Nr 137, poz.1304, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz.2104, z 2006 r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz.1532, Nr 227, poz.1658, z 2007 r. Nr 42, poz.273, Nr 80, poz.542, Nr 115, poz.791, Nr 120, poz.818 i Nr 181, poz.1292, z 2008 r. Nr 70, poz.416 i Nr 145, poz.917, Nr 216, poz.1370 oraz z 2009 r. Nr 31, poz.206 i Nr 56, poz.458) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała niniejsza reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji udzielanych osobom prowadzącym wychowanie przedszkolne w formie zespołu wychowania przedszkolnego lub punktu przedszkolnego, przedszkola i szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych oraz osobom nie będącym jednostkami samorządu terytorialnego prowadzącym przedszkola i szkoły publiczne.

§ 2. Ilekroć w dalszej treści uchwały jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. );

2) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę;

3) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną, prowadzącą przedszkole lub szkołę

4) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Skępe;

5) przedszkolu – należy przez to rozumieć także zespół wychowania przedszkolnego i punkt przedszkolny;

6) faktycznej liczbie uczniów – należy przez to rozumieć liczbę uczniów zapisanych i uczęszczających do przedszkola lub szkoły na dzień 1 danego miesiąca. Pod pojęciem ucznia zapisanego i uczęszczającego należy rozumieć osobę, spełniającą wymogi określone w przepisach wewnętrznych szkoły i przepisach powszechnie obowiązujących. W okresie letniej przerwy wakacyjnej przyjmuje się liczbę uczniów zapisanych i uczęszczających do danego przedszkola lub szkoły na dzień 1 czerwca.

§ 3. 1. Dotacja przysługuje przedszkolom, szkołom publicznym i niepublicznym na każdego ucznia wg następujących zasad:

1) osoba prowadząca przedszkole otrzymuje dotację na każdego ucznia w wysokości:

a) w przedszkolu publicznym 100% - wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Miasto i Gminę Skępe w danym roku budżetowym w budżecie gminy; z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto i Gminę Skępe,

b) w przedszkolu niepublicznym 75% ustalonych w budżecie Miasta i Gminy Skępe – wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Miasto i Gminę Skępe w danym roku budżetowym; z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto i Gminę Skępe,

2) osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy, otrzymuje na każdego ucznia objętego:

a) publiczną formę wychowania przedszkolnego dotację z budżetu Gminy w wysokości równej 50% wydatków bieżących przewidzianych w budżecie Gminy na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Miasto i Gminę Skępe,

b) niepubliczną formę wychowania przedszkolnego dotację z budżetu Gminy w wysokości równej 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Miasto i Gminę Skępe,

3) szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto i Gminę Skępe.

2. szkoły publiczne otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach danego typu i rodzaju prowadzonych przez Miasto i Gminę Skępe. Kwota ta jest ustalana przez Burmistrza Miasta i Gminy Skępe na dany rok budżetowy

§ 4. 1. Dotacje udzielane będą na wniosek organu prowadzącego zawierający:

1) nazwę i adres przedszkola lub szkoły uprawnionej do otrzymywania dotacji, rodzaj i typ przedszkola lub szkoły;

2) numer i datę wpisu do ewidencji przedszkoli i szkół niepublicznych lub publicznych prowadzonych przez osobę inną niż jednostka samorządu terytorialnego;

3) datę rozpoczęcia działalności

4) planowaną liczbę uczniów w okresie od stycznia do sierpnia oraz od września do grudnia;

5) numer rachunku bankowego uprawnionego organu prowadzącego;

6) wskazanie osób upoważnionych do składania oświadczeń woli;

7) zobowiązanie organu prowadzącego do informowania Burmistrza o zmianach mających wpływ na rodzaj i wysokość dotacji oraz o zmianach danych, o których mowa w pkt 1-6 wniosku

2. Wniosek o dotację organ prowadzący szkołę lub przedszkole składa do Burmistrza do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 5. 1. Dotację przekazuje się w 12 częściach w wysokości odpowiadającej aktualnej liczbie uczniów wykazanej w informacji organu prowadzącego szkołę lub przedszkole.Informację o aktualnej liczbie uczniów organ prowadzący przekazuje burmistrzowi w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. Wzór informacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Burmistrz przekazuje organowi prowadzącemu raty dotacji nie później niż do 25 dnia każdego miesiąca.

3. Organ prowadzący sporządza i przekazuje Burmistrzowi nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekazanie raty dotacji, rozliczenia z wykorzystania dotacji. Wzór rozliczenia stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

4. Kwota nadpłaconej dotacji miesięcznej zaliczana będzie na poczet dotacji udzielanej na miesiąc, w którym przedkładane jest rozliczenie.

5. Ostatecznego rozliczenia udzielonych dotacji dokonuje się w oparciu o dane z informacji z pkt 2 w terminie do dnia 30 grudnia – za okres od początku do końca minionego roku kalendarzowego. Wzór rozliczenia dotacji stanowią załączniki Nr 4 i 5 do uchwały.

6. W przypadku likwidacji przedszkola lub szkoły organ prowadzący zobowiązany jest do ostatecznego rozliczenia otrzymanej dotacji i zwrotu kwoty dotacji nadpłaconej w terminie 15 dni od daty likwidacji.

7. Dotacje pobrane w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi.

§ 6. 1. Kontrolę prawidłowego wykorzystania przyznanych dotacji przeprowadza Burmistrz przynajmniej jeden raz w roku kalendarzowym.

2. Kontrolę przeprowadza się na podstawie upoważnienia i polecenia przeprowadzenia kontroli, wydanych na piśmie przez Burmistrza.

3. Polecenie przeprowadzenia kontroli zawiera:

1) oznaczenie organu upoważnionego do kontroli;

2) imiona i nazwiska kontrolujących;

3) nazwę podmiotu kontrolowanego;

4) szczegółowy zakres kontroli;

5) miejsce i termin przeprowadzenia kontroli;

6) plan kontroli.

§ 7. Kontrola jest przeprowadzana w siedzibie szkoły lub przedszkola w dniach i godzinach ich pracy.

§ 8. Podmiot kontrolowany zapewnia kontrolującym warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w tym niezwłocznie przedstawia niezbędne dokumenty i materiały, terminowo udziela wyjaśnień oraz udostępnia urządzenia techniczne na koszt własny.

§ 9. 1. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawiają w protokole kontroli.

2. Protokół kontroli sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kierownika podmiotu kontrolowanego i dla kontrolujących

§ 10. 1. Protokół kontroli podpisują kontrolujący i kierownik podmiotu kontrolowanego, a w razie jego nieobecności osoba przez niego upoważniona.

2. Kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie tej odmowy.

§ 11. 1. W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli nieprawidłowości lub naruszeń prawa w sposobie wykorzystania dotacji, Burmistrz w terminie 21 dni od dnia sporządzenia protokołu kontroli, sporządza wystąpienie pokontrolne, które przekazuje kierownikowi podmiotu kontrolowanego.

2. Wystąpienie pokontrolne zawiera ocenę kontrolowanej działalności, wynikającą z ustaleń opisanych w protokole kontroli, a także i zalecenia pokontrolne zmierzające do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości lub naruszeń prawa w zakresie wykorzystania dotacji.

3. Kierownik podmiotu kontrolowanego w terminie wyznaczonym w wystąpieniu pokontrolnym, zawiadamia Burmistrza o sposobie wykorzystania uwagi wykonania zaleceń pokontrolnych oraz podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 13. Uchwała i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska