Uchwała Nr XXXVI/260/2010
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 18 stycznia 2010 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok.


Na podstawie art. 18a ust.4 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591,zm: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz.1441 Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 , z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458, oraz z 2009 r. Nr 52, poz.420 ), uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Skępem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska

Załącznik do uchwały Nr XXXVI/260/2010
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 18 stycznia 2010 r.

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM NA 2010 ROK

1) Zapoznanie się z wynikami kontroli zewnętrznych i wewnętrznych w Urzędzie Miasta i Gminy za rok 2009.

2) Kontrola procesów inwestycyjnych realizowanych przez gminę na przykładzie wybranych inwestycji miejskich.

3) Sposób realizacji zadań z dziedziny sportu przez kluby sportowe.

4) Kontrola wydatków i działalności Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

5) Ocena realizacji budżetu Gminy za 2009 rok.

6) Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2009 r. oraz wystąpienie z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skępe.

7) Kontrola realizacji ustawy o zamówieniach publicznych za 2009 rok.

8) Rozpatrywanie skarg na funkcjonowanie burmistrza i kierowników jednostek organizacyjnych.

9) Sprawozdanie z działalności komisji Rewizyjnej za 2010 rok.