<>

PROTOKÓŁ NR XXXVI/V/2010

 

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

 

z dnia 18 stycznia 2010 roku

 

 

 

     Sesję rozpoczęto o godzinie 1100, obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Smużewska.

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem – wg załączonej listy obecności.

2. Zaproszeni goście – wg załączonej listy obecności.

3. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy:

Andrzej Gatyński                   – burmistrz;

Józef Sobociński                   – sekretarz;

Barbara Leśniewska              – skarbnik;

Stanisław Jabłoński                – kier. ref. oświaty;

Marian Gabryszewski            – insp.;

 

XXXVI Sesję Rady Miejskiej w Skępem V kadencji otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Smużewska, serdecznie witając radnych Rady Miejskiej, Wicestarostę lipnowskiego Piotra Wojciechowskiego, Komendanta WKU ppłk Jana Srokę, Burmistrza Andrzeja Gatyńskiego, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz pozostałych zaproszonych gości.

 

Pkt 1

Sprawy organizacyjne

 

Stwierdzenie prawomocności obrad

 

W posiedzeniu brało udział 14 radnych, na ogólną liczbę 15 i w związku z tym, Przewodnicząca RM stwierdziła prawomocność obrad.

 

 

Przyjęcie protokołu Nr XXXV/V/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

Do protokołu XXXV Sesji Rady Miejskiej nikt nie wniósł uwag i protokół zatwierdzono jednogłośnie.

 
Przyjęcie porządku obrad

 

Przewodnicząca RM odczytała projekt porządku obrad (w załączeniu).

Radni nie wnieśli uwag i wniosków do projektu porządku obrad i w wyniku przeprowadzonego głosowania przyjęty został  jednogłośnie (głosowało 14 radnych)

 

Pkt 2

Wręczenie medali Za Zasługi dla Obronności Kraju

 

Uroczystego wręczenia medali srebrnych za Zasługi dla Obronności Kraju, w im. Ministra Obrony Narodowej, dokonał Wojskowy Komendant Uzupełnień we Włocławku ppłk Jan Sroka.

Srebrnymi medalami uhonorowani zostali:

-         Państwo Anna i Henryk Tyburscy,

-         Burmistrz Andrzej Gatyński.

Burmistrz, w im. odznaczonych, złożył serdeczne podziękowanie.

 

Pkt 3

Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sp. uchwalenia budżetu Gminy Skępe na 2010 r.

 

W uzasadnieniu do projektu uchwały (w załączeniu) skarbnik Barbara Leśniewska oznajmiła, iż planuje się wzrost dochodów jak i wydatków o taką samą kwotę, tj. 66.575 zł.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący RM Janusz Kozłowski odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 14 radnych).

 

Pkt 4

Podjęcie uchwały w sp. określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz dla szkół i przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta i Gminy Skępe

 

Uzasadnienie do projektuj uchwały (w załączeniu) przedstawił kier. Stanisław Jabłoński. Zwrócił uwagę na zmianę zapisu § 5 ust.2 poprzez wykreślenie przedostatniego zdania (zgodnie z sugestią RIO) i dodanie ustępu w brzmieniu: Burmistrz przekazuje ratę dotacji organowi prowadzącemu szkołę lub przedszkole w terminie nie późniejszym, niż do 25 dnia każdego miesiąca. Zapis będzie stanowił ust. 2, gdzie automatycznie ust. 2 stanie się ust. 3 itd.

Przewodnicząca RM Anna Smużewska zwróciła uwagę na niedoskonałość zapisu ust. 1 w § 5. Zaproponowała, aby zapis uściślić i nadać mu brzmienie: Dotację przekazuje się w 12 częściach w wysokości odpowiadającej aktualnej liczbie uczniów wykazanej w informacji organu prowadzącego szkołę lub przedszkole. Informację organ prowadzący przekazuje w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. Wzór informacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Przewodnicząca RM poddała pod głosowanie zmianę zapisów § 5 – jw.

W wyniku głosowania, proponowane zmiany zostały przyjęte jednogłośnie. Głosowało 14 radnych)

Radni nie wnieśli innych uwag do projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący RM i Przewodnicząca RM odczytali treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 14 radnych).

 

Pkt 5

Podjęcie uchwały w sp. przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok

 

Zgodnie z art. 18a ust. 4 i art. 21 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym – komisje rady wykonują swoje zadania w oparciu o plan pracy, przyjęty przez radę.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Halina Kalinowska przedstawiła zebranym plan pracy komisji na 2010 rok (w załączeniu).

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM odczytała treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 14 radnych).

 

Pkt 6

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej i stałych komisji za 2009 r.

 

Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w Skępem przedstawiła Przewodnicząca RM (w załączeniu do protokołu). Zwróciła uwagę na podwójną liczbę posiedzeń komisji rady i zgłoszonych wniosków, w porównaniu do roku ubiegłego (sprawozdanie w załączeniu).

Sprawozdania z pracy poszczególnych komisji Rady Miejskiej przedstawili kolejno ich przewodniczący (w załączeniu do protokołu).

Przewodnicząca RM podziękowała przewodniczącym komisji za duże zaangażowanie w pracach rady.

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych sprawozdań.

 

Pkt 7

Przyjęcie planów pracy Rady Miejskiej i stałych komisji na 2010 r.

 

Projekt planu pracy Rady Miejskiej na 2010 rok przedstawiła Przewodnicząca Rady (w załączeniu do protokołu).

Radni nie wnieśli uwag do projektu planu.

Projekty planów pracy poszczególnych stałych komisji Rady Miejskiej przedstawili kolejno ich przewodniczący (w załączeniu do protokołu).

Radni nie wnieśli uwag do projektów planów.

W wyniku głosowania, plany pracy zostały przyjęte jednogłośnie (głosowało 14 radnych).

 

Pkt 8

Przedstawienie informacji o pracy burmistrza w okresie między sesjami rady

 

Burmistrz przedstawił informację (w załączeniu) w zakresie:

-         wydanych zarządzeń burmistrza dot. zmian do budżetu gminy na 2010 r. (1);

-         wykonania uchwał XXXV Sesji rady Miejskiej,

-         zamówień publicznych;

-         projektów przeznaczonych do współfinansowania w ramach funduszy strukturalnych oraz pozostałych funduszy;

Ponadto burmistrz poinformował o:

-         planowanym spotkaniu (19.01.br.) w sprawie przeprowadzenia badań i analiz fizyko-chemicznych wody i osadów dennych w jeziorach skępskich;

-         odbytych zebraniach sprawozdawczych w jednostkach OSP gminy;

-         otrzymanym od Prezydenta RP liście gratulacyjnym dla organów samorządowych i mieszkańców miasta i gminy, z okazji Nowego Roku 2010 (odczytał list gratulacyjny).

Na zakończenie swojej wypowiedzi, złożył serdeczne podziękowanie dla organizatorów (J. Kowalskiego) i wolontariuszy, którzy przyczynili się do osiągnięcia tak dobrego wyniku (zebrano ok. 10.000 zł) podczas XVII finału WOŚP.

Do podziękowania przyłączyła się, w im. radnych, także Przewodnicząca RM.

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej informacji.

 

Pkt 9

Wolne wnioski i zapytania

 

Pan Krzysztof Suchocki zwrócił się z pytaniem dot. kolorystyki, dostosowując do potrzeb osób niewidomych, pierwszego i ostatniego stopnia schodów wejściowych do budynku Urzędu Miasta i Gminy. Następnie nawiązał do wadliwie – jego zdaniem – pobudowanego chodnika przy ul. Kwiatowej.

Burmistrz odpowiedział, iż prace remontowe budynku urzędu nie zostały jeszcze zakończone i zapewnił, że stopnie będą miały odpowiednią kolorystykę, dostosowaną do potrzeb osób niewidomych, poprzez naklejenie kolorowych pasków. Także podjazd dla osób niepełnosprawnych zostanie wykończony – oznajmił.

Pan K. Suchocki wyraził swoje niezadowolenie z odpowiedzi burmistrza. Powiedział, że na stopnie nie nakleja się żadnych pasków, lecz kładzie płytki o odpowiedniej kolorystyce – żółtej.

Przewodnicząca RM zwróciła się do P. Suchockiego o wykazanie trochę cierpliwości, gdyż prace remontowe, jak oznajmił burmistrz, jeszcze się nie zakończyły. Odnośnie zarzutu, co do wadliwie wykonanego chodnika przy ul. Kwiatowej oznajmiła, iż do burmistrza został  w tej sprawie skierowany wniosek komisji, który jest w trakcie realizacji (wg zapewnień burmistrza).

P. K. Suchocki zwrócił uwagę, że jeżeli komuś coś się stanie, podczas komunikacji pieszej chodnikiem, wówczas cała odpowiedzialność spadnie na Urząd Miasta i Gminy i z tego powodu należy mieć pełną świadomość.

Przewodnicząca RM zapewniła, że zarówno radnym jak i burmistrzowi zależy na tym, aby prośbę P. Suchockiego spełnić.

Burmistrz przekazał informacje dot. odśnieżania dróg na terenie miasta i gminy. Oznajmił, iż akcja odśnieżania przebiega raczej sprawnie. Do tej pory wydatkowano na ten cel ok. 14.000 zł. Według opinii mieszkańców, podczas odbytych zebrań w jednostkach OSP, drogi gminne są dobrze odśnieżone. Jednocześnie zapewnił, że podejmuje wszelkie starania, żeby drogi były wszędzie przejezdne.

Przewodnicząca RM odczytała pismo w sp. doprowadzenia energii elektrycznej do działek letniskowych w m. Łąkie.

Burmistrz odpowiedział, iż jest w posiadaniu kompletu dokumentów w tej sprawie. Powiedział, że wyszedł z propozycją do działkowiczów, aby zawiązali się w stowarzyszenie, co umożliwi im doprowadzenie energii elektrycznej do swoich działek. Odnosząc się do terenu, na którym miałby być poprowadzony kabel powiedział, że jest to droga prywatna, należąca do Lasów Państwowych. Poprowadzenie tą drogą kabla energetycznego, wiąże się z dużymi kosztami. Dlatego też, zaproponował działkowiczom, aby założyli stowarzyszenie i sami podjęli działania, w celu doprowadzenia energii elektrycznej.

Dodatkowych wyjaśnień udzielił merytoryczny pracownik urzędu p. Agnieszka Skowrońska (w załączeniu).

 

Pkt 10

Prezentacja możliwości uzyskania wsparcia w ramach konkursu „Małe Granty” realizowanego w ramach lokalnej strategii rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

 

Prezentacji dokonał Prezes LGD Stowarzyszenia Gmin Dobrzyńskich Piotr Murszewski (materiał w załączeniu).

 

Pkt 11

Zakończenie

 

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodnicząca Rady Miejskiej podziękowała wszystkim zebranym za udział w obradach.

Na tym obrady XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Skępem V kadencji zakończono.

 

Protokołował

Zbigniew Małkiewicz

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska