Skępe, dnia 23.03.2010r.

UMG – 7624-2-6/2010  

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

      Zgodnie z   art. 30 i art. 33  ust. 1 pkt 1-8 i ust. 2  ustawy z dnia 3  października  2008 roku o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227), oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r Nr 98, poz. 1071 – ze. zm.),

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 podaję do publicznej wiadomości, że  w dniu  23.03.2010r. zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla zadania polegającego na:

 

„Budowa zespołu elektrowni wiatrowych dywersyfikacją działalności jako klucz wzrostu konkurencyjności w mikroprzedsiębiorstwie ZHU Elektron na działkach o numerach ewidencyjnych 106 i 116, położonych w miejscowości Żuchowo, gmina Skępe”.

                                                                      

Informuję, że każdy ma prawo zapoznać się z zebranymi materiałami w sprawie  niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, pokój nr 16 tel. (054) 287 85 33 w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie  na stronie BIP Miasta i Gminy Skępe oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Skępe