UCHWAŁA Nr XIX/ 130/2004

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 29 grudnia 2004 roku

 

w sprawie: akceptacji "Programu Odnowy Skępego – Miasto i Gmina Skępe"

  

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

  

Rada Miejska

uchwala, co następuje:

 

§ 1

Akceptuje się "Program Odnowy Skępego – Miasto i Gmina Skępe" w brzmieniu ustalonym w załączniku do uchwały.

 

§ 2

Realizację "Programu Odnowy Skępego – Miasto i Gmina Skępe" powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz
       Andrzej Gatyński