UCHWAŁA NR XXXVII/261/2010

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 25 marca 2010 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skępe na 2010 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)[1] oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz art. 166,

Rada uchwala co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XXXV/257/2009 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy Skępe na 2010 rok (Dz.U. woj. Kuj.-Pom. Nr 34, poz. 404 z dnia 19.02.2010 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości 24.718.204 zł., z tego:

- dochody bieżące w kwocie 21.406.655 zł.,

- dochody majątkowe w kwocie 3.311.549 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.646.350 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

2) § 2   otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości 24.718.204 zł., z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 21.042.938 zł., 

- wydatki majątkowe w wysokości 3.675.266 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.646.350 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3.    

3. Określa się:

1) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 5 i zadania inwestycyjne w 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 5a.

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i  Funduszu Spójności w wysokości 1.713.772 zł., zgodnie z załącznikiem
Nr 6”. 

3)    Wykreśla się § 3.

4) § 4  otrzymuje brzmienie:

„§ 4.1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3.991.141 zł. i łączną kwotę planowanych rozchodów 3.991.141 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

5) § 5   otrzymuje brzmienie:                                                                                                                 

„§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 183.880 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 119.749 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

6) § 6  otrzymuje brzmienie:

„ § 6. Określa się plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2010 rok:

1) wpływy w wysokości 30.325 zł.

2) wydatki w wysokości 30.325 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 8.”

7) § 7  otrzymuje brzmienie:

„§ 7.   Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.966.926 zł. w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.000.000 zł.

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.966.926 zł.”

8) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł.,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 2.966.926 zł.

2)  dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących (w tym
na wynagrodzenia)

3)  przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna
do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4)  lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.”

9) § 10. otrzymuje brzmienie:

„§ 10.1. Ustala się dochody w kwocie 105.000 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów  alkoholowych oraz wydatki w kwocie 96.400 zł. na realizację zadań określonych
w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 11.400 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”           

10)  Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.  Pozostałe paragrafy nie ulegają zmianie.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055
i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz.1441 Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 , z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173 poz. 1218 z 2008 r., Nr 180, poz. 1111, Nr.223 poz.1458 z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241.