Uchwała Nr XXXVII/262/2010
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 25 marca 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2010 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010 dla Miasta i Gminy Skępe. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art.41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 1231 ze zmianami.) oraz art.10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 ze zmianami.) uchwala się, co następuje : 

§ 1. W uchwale Nr XXXV/254/2009 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2010 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010 dla Miasta i Gminy Skępe wprowadza się następujące zmiany: 

1)W załączniku Nr 1 DZIAŁ VI otrzymuje brzmienie: 

„DZIAŁ VI. Preliminarz wydatków dla Miasta i Gminy Skępe na realizację profilaktycznego programu przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2010." 

Ogólna kwota: 96.400,00 złotych 

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Lp.

Zadania

Paragraf

Koszt

1

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4010

9.621,00 zł

2

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

4040

1.369,00 zł

3

Składki na ubezpieczenie społeczne

4110

1.670,00 zł

4

Składki na Fundusz Pracy

4120

270,00 zł

5

Wynagrodzenie bezosobowe
- Wynagrodzenie nauczycieli świetlic
- diety

4170

39.000,00 zł

6

Zakup materiałów i wyposażenia:
- żywność dla świetlic środowiskowych
- dofinansowanie nagród
- zakup opału
- pomoce dydaktyczne i literatura o tematyce
profilaktycznej
-zakup artykułów biurowych
-zakup artykułów przemysłowych do św.środowiskowych
-zakup paliwa
-wyposażenie

4210

18.677,00 zł
7.152,00 zł
1.000,00 zł
3.500,00 zł
1.500,00zł

405,00 zł
1.050,00zł
1.200,00 zł
2.870,00 zł

7

Zakup usług pozostałych:
- wyjazdy na basen
- teatry i profilaktyka szkolna
- pokrycie kosztów badania przez biegłych orzekających
w przedmiocie uzależnienia
- opłaty sądowe
- konsultacje psychologiczne
- wycieczki profilaktyczne
- inne działania profilaktyczne

4300

20.945,00 zł
1.585,00 zł
1.740,00 zł
120,00 zł

1.140,00 zł
7.560,00 zł
7.400,00 zł
1.400,00 zł

9

Opłaty za usługi telekomunikacyjne

4370

2.000,00 zł

10

Podróże służbowe krajowe

4410

500,00 zł

11

Odpisy na ZFSŚ

4440

1.048,00 zł

12

Szkolenia

4700

1.000,00 zł

13

Zakup akcesoriów do drukarki

4750

300,00 zł

SUMA:

96.400,00 zł

 

2)W załączniku Nr 2 DZIAŁ VIII otrzymuje brzmienie: 

"Dział VIII. PRELIMINARZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W ROKU 2010 DLA MIASTA I GMINY SKĘPE". 

Dział 851 rozdział 851/53 

Ogólna kwota - 11.400,00 zł 

1)Szkolenia (4170) - 1.400,00 zł 

2)Zakup materiałów i wyposażenia (4210) – 900,00 złotych 

3) Pomoce dydaktyczne (4240) – 150,00 złotych 

4)Zakup usług pozostałych (4300) – 8.000,00 złotych 

5)Opłata za usługi telekomunikacyjne (4370) – 200,00 zł 

6) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego (4740) -150,00 złotych 

7)Zakup akcesoriów komputerowych (4750) – 600,00 zł 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska