Uchwała Nr XXXVII/263/2010
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipnowskiemu na realizację zadań z zakresu działalności Punktu Konsultacyjnego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Skępem. 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art.220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Skępe pomocy finansowej Powiatowi Lipnowskiemu z przeznaczeniem na zakup niezbędnych testów i metod badawczych do przeprowadzania diagnozy oraz pomocy dydatktycznych dla potrzeb Punktu Konsultacyjnego Pomocy Psychologiczo-Pedagogicznej w Skępem. 

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2010 rok, w wysokości 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) 

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Miastem i Gminą Skępe a Powiatem Lipnowskim. Do zawarcia umowy upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Skępe. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska