Uchwała Nr XXXVII/264/2010
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 25 marca 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241) oraz art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 i art. 54 ust. 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz.1505 z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 213, poz.1650 i Nr 219, poz.1706) w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 42, poz. 257) w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi, uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XXVIII/197/2009 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli wprowadza się następujące zmiany: 

1)w § 9 uchyla się ust.6. 

2)uchyla się § 10 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska