Uchwała Nr XXXVII/265/2010
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Skępe. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241) oraz art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz.1505 z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 213, poz.1650 i Nr 219, poz.1706), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin określający tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Skępe, stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/265/2010
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 25 marca 2010 r.

Regulamin 
określający tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Skępe 

§ 1. 1. W budżecie organu prowadzącego tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, w wysokości co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych z przeznaczeniem na wypłaty nagród burmistrza i dyrektora szkoły/przedszkola w ten sposób, że: 

1)20% środków funduszu przeznacza się na nagrody burmistrza, 

2)80% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora. 

2. Za osiągnięcia wymienione w ust. 1 może zostać przyznana nagroda pieniężna w formie: 

1)nagrody burmistrza - dla dyrektorów i nauczycieli, w wysokości od 110% - 130% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym, 

2)nagrody dyrektora - dla nauczycieli, w wysokości nie niższej niż 60% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym. 

3. Nagrody nauczycielom przyznaje: 

1)ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - burmistrz, 

2)ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 - dyrektor. 

4. Nagroda dyrektora przyznana nauczycielowi nie może być wyższa niż nagroda burmistrza. 

5. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy. 

6. Nagroda, o której mowa w ust 2, może być przyznana nauczycielowi lub dyrektorowi po przepracowaniu co najmniej roku pracy w szkole i spełnieniu odpowiednio co najmniej 5 z następujących kryteriów: 

1)w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej: 

a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne, 

b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji, 

c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów w zawodach II stopnia ( okręgowych) lub III stopnia ( centralnych ) ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, zajęciem przez uczniów ( zespół uczniów ) I – III miejsca w konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach wojewódzkich i ogólnopolskich, 

d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub uczniami mającymi trudności w nauce, 

e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe, 

f) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie, szkole lub placówce przez organizowanie wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach, 

g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe, 

h) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży; 

2)w zakresie pracy opiekuńczej: 

a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych, 

b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród uczniów, a szczególnie narkomanii i alkoholizmu, 

c) organizuje współpracę szkoły lub placówki z jednostkami systemu ochrony zdrowia, Policją, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego uczniów, 

d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub placówki, rozwija formy współdziałania szkoły lub placówki z rodzicami; 

3)w zakresie realizacji innych zadań statutowych szkoły, palcówki, polegających na: 

a) udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego, 

b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela, 

c) udziale w opracowywaniu różnych wniosków, projektów itp. mających na celu pozyskanie dodatkowych środków pozabudżetowych dla szkoły lub placówki. 

§ 2. 1. Wnioski o nagrodę burmistrza lub dyrektora mogą składać: 

1)organy szkoły, 

2)organizacje związkowe, 

3)w przypadku dyrektora dodatkowo Kierownik Referatu ds. Oświaty UMiG Skępe. 

2. Wnioski o nagrodę burmistrza należy składać do dnia 15 września każdego roku na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

3. Nagrody, o których mowa w § 1, są wypłacane w Dniu Edukacji Narodowej. Nagrody mogą być również wypłacane w czasie uroczystości z okazji obchodów jubileuszu lub święta szkoły lub w innych dniach – w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego do wysokości 50% środków przewidzianych na nagrody. 

4. Fakt przyznania nagrody potwierdza się dyplomem, a jego kopię umieszcza w tece akt osobowych nauczyciela.