Uchwała Nr XXXVII/266/2010
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz trybu pobierania opłat i zasad zwolnienia z nich. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362, zm: Dz.U. z 2009 r. Nr 202, poz.1551, Nr 219, poz.1706 i Nr 221, poz.1738) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, zwanych dalej usługami, przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub uzasadnionych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. 

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1 przysługuje osobom, 

1)mieszkającym samotnie posiadającym rodzinę oddzielnie zamieszkałą , a rodzina - wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić z uwagi na zły stan zdrowia, patologię, pracę zawodową, naukę, brak odpowiedniego przygotowania lub innych uzasadnionych powodów; 

2)zamieszkującym i gospodarującym wspólnie z rodziną, a rodzina a także wstępni, zstępni z przyczyn wskazanych w pkt 1 takiej pomocy nie mogą zapewnić. 

3. Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych może być przyznana w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach w zależności od możliwości zabezpieczenia usług przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skępem oraz możliwości finansowe Ośrodka. 

§ 2. 1. Usługi opiekuńcze obejmują czynności pielęgnacyjne, gospodarcze, higieniczne i zdrowotne. 

2. Usługi wykonują opiekunki zatrudnione w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na umowę o pracę oraz inne osoby zatrudnione na umowę zlecenie / w przypadku konieczności zapewnienia usług w formie pomocy sąsiedzkiej w godzinach popołudniowych jak i wolnych dniach od pracy/. 

3. Usługi opiekuńcze specjalistyczne dostosowane są do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, obejmują: usprawnienie do funkcjonowania w społeczeństwie, pielęgnację, rehabilitację fizyczną, wspieranie psychologiczno – pedagogiczne i edukacyjno – terapeutyczne. Usługi opiekuńcze specjalistyczne nie dotyczą osób z zaburzeniami psychicznymi. 

§ 3. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę pielęgnacyjną i higieniczną zalecaną przez lekarza oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktu z otoczeniem. 

2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są zgodnie z zaleceniem lekarza specjalisty. W przypadku dzieci, zgodnie z indywidualną terapią dostosowaną do potrzeb dziecka i opracowaną dokumentacją przez odpowiedniego specjalistę. 

§ 4. 1. Ustala się koszt jednej godziny usług w wysokości 12,00 zł świadczonych przez osoby zatrudnione w Ośrodku Pomocy Społecznej na umowę o pracę. 

2. W przypadku świadczenia usług w formie pomocy sąsiedzkiej koszt usługi ustala się w formie umowy cywilno prawnej indywidualnie biorąc pod uwagę zakres usług. 

3. Obowiązek odpłatności nie istnieje, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza lub jest równy kryterium dochodowemu określonemu w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej. 

4. Osoby, których dochód na osobę przekracza wysokość kryterium dochodowego określonego w ustawie, ponoszą odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze, usługi w formie pomocy sąsiedzkiej oraz usługi specjalistyczne na zasadach określonych w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 5. 1. Usługi przyznawane są na podstawie: 

1)wywiadu środowiskowego; 

2)dokumentów o wysokości dochodu i innych dokumentów niezbędnych do przyznania pomocy; 

3)wywiadów środowiskowych u małżonka, zstępnych lub wstępnych osób ubiegających się o pomoc, którzy prowadzą odrębne gospodarstwo domowe lub zamieszkują oddzielnie; 

4)zaświadczenia lekarskiego, 

a) w przypadku usług opiekuńczych wymagane jest zaświadczenie lekarza pierwszego kontaktu; 

b) w przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę; 

2. Pomoc w postaci usług opiekuńczych przyznaje się w formie decyzji administracyjnej wydawanej przez Kierownika MGOPS w Skępem, ustalając jednocześnie ich zakres, okres i miejsce świadczenia usług, wysokość odpłatności oraz termin i miejsce dokonywania opłaty za świadczone usługi. 

3. Opłata za usługi jest wnoszona przez osobę korzystającą z usług lub jej opiekuna bezpośrednio do Miejskiego-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem lub przelewem na konto wskazane w decyzji przyznającej usługi opiekuńcze, w terminie do 10-tego dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. 

§ 6. 1. Kierownik MGOPS dokonuje zmiany wysokości odpłatności za usługi od pierwszego dnia następnego miesiąca, w którym dokonana została przez ZUS waloryzacja świadczeń emerytalnych i rentowych – opublikowana w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski” oraz w Obwieszczeniu Ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dotyczącego zweryfikowanych kwot kryterium dochodowego, stanowiących podstawę ustalania wysokości niektórych świadczeń z pomocy społecznej. 

2. Zaprzestaje się dochodzenia zwrotu odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze w przypadku śmierci osoby samotnej, nieposiadającej małżonka, wstępnych, zstępnych. 

§ 7. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności lub na wniosek pracownika socjalnego, istnieje możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia z ustalonej odpłatności między innymi w sytuacjach: 

1)jeżeli żądanie zwrotu wydatków za udzielone świadczenie (za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze) stanowiłoby dla osoby bądź rodziny nadmierne obciążenie finansowe lub niweczyłoby skutki udzielonej pomocy biorąc pod uwagę sytuację życiową, warunki rodzinne i mieszkaniowe; 

2)w przypadku długotrwałej choroby lub niepełnosprawności powodującej znaczny wzrost kosztów utrzymania, w tym wydatków związanych z leczeniem udokumentowanym stosownym zaświadczeniem lekarskim; 

3)gdy więcej lub jedna osoba w rodzinie wymaga pomocy w formie usług, w tym co najmniej jedna jest obłożnie chora; 

4)korzystania z co najmniej dwóch rodzajów usług; 

5)ponoszenia dużych wydatków, w stosunku do dochodów, na koszty leczenia, zakup leków, środków opatrunkowych, rehabilitacji; 

6)ponadto w przypadku udokumentowanego zdarzenia losowego lub innych uzasadnionych okoliczności. 

2. Decyzję o całkowitym lub częściowym zwolnieniu z odpłatności wydaje się na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Miejskiego-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem. 

§ 9. Tracą moc: 

1)Uchwała Nr XIX/113/96 Rady Gminy w Skępem z dnia 14 listopada 1996 roku w sprawie ustalenia odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze, 

2)Uchwała Nr XXIV/152/97 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 września 1997 r. w sprawie zmiany w odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze, 

3)Uchwała Nr II/11/2002 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 10 grudzień 2002 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIX/113/96 Rady Gminy w Skępem z dnia 14 listopada 1996 r., zmienionej uchwały Nr XXIV/152/97 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 września 1997 r. w sprawie zmiany odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego. 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska

 


Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/266/2010
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 25 marca 2010 r.

Zasady odpłatności za usługi opiekuńcze i usługi specjalistyczne 

Dochód netto na osobę w rodzinie
lub dochód osoby samotnie
gospodarującej w stosunku do
kryterium dochodowego
wyrażonego w %

Wysokość
odpłatności w %
osoby samotnej

Wysokość
odpłatności w %
osoby zamieszkałej
z rodziną

do 100%

bezpłatnie

5,00%

powyżej 100 % do 125%

5,00%

15,00%

powyżej126 % do 150%

10,00%

20,00%

powyżej 151% do 175%

20,00%

30,00%

powyżej 176% do 200%

30,00%

40,00%

powyżej 201% do 250%

50,00%

70,00%

powyżej 251% do 300%

70,00%

100,00%

powyżej 301%

100,00%

100,00%