Uchwała Nr XXXVII/267/2010
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie przyjęcia i wdrożenia „Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta i Gminy Skępe na lata 2010 –

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity - Dz.U. z 2009 roku nr 175, poz. 1362 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się do realizacji „Program Aktywności Lokalnej dla Miasta i Gminy Skępe na lata 2010 – 2013”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska

 

 

 


Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/267/2010
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 25 marca 2010 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA MIASTA I GMINY SKĘPE NA LATA 2010-2013 

SPIS TREŚCI 

I. WSTĘP I DIAGNOZA…………………………................................................................ 3 

II. NAWIĄZANIE DO DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH……………..................... 5 

III. CELE PROGRAMU ORAZ KIERUNKI DZIAŁAŃ………………………...............… 5 

IV. ODBIORCY PROGRAMU……………………………………....................................... 7 

V. SPOSOBY I METODY PRACY WYKORZYSTYWANE DO REALIZACJI PROGRAMU  

VI. REALIZATORZY……………………………………………......................................… 8 

VII. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ………………………………........................................ 8 

VIII. PRZEWIDYWANE EFEKTY………………………….............................……....…… 9 

IX. FINANSOWANIE PROGRAMU……………………...............................…….....…….. 10 

X. SPOSOBY MONITOROWANIA, EWALUACJI I OCENY......................................…....10 
Dział I.
WSTĘP I DIAGNOZA 

„Program Aktywności Lokalnej dla miasta i gminy Skępe” wskazuje na problemy związane z funkcjonowaniem społeczności lokalnych i grup społecznych oraz wyznacza kierunki działań, mające na celu poprawę sytuacji w tym zakresie i określa mechanizmy wzmacniające efektywność zmian. Dokument ten stanowi uzupełnienie ”Gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Skępe na lata 2006-2016”. Gmina Skępe jest typową gminą o charakterze miejsko-wiejskim położoną we wschodniej części województwa kujawsko - pomorskiego, której powierzchnia wynosi 179,2km2. W skład omawianej jednostki administracyjnej wchodzi Miasto Skępe o powierzchni 7,4km2 oraz 38 wsi w tym tereny popegeerowskie. Gmina Skępe wchodzi w skład powiatu lipnowskiego i stanowi 17,6% jego powierzchni. Liczba mieszkańców wynosi 7834 osób, w tym 4104 kobiet (źródło: ewidencja ludności gminy Skępe, stan na styczeń 2010r.) W roku 2009 ogółem ze świadczeń pomocy społecznej korzystało 584 rodzin. Łączna liczba osób w rodzinie korzystających z pomocy społecznej w gminie wyniosła 2171, co stanowi 27,70% ogółu mieszkańców gminy. W skali porównawczej z rokiem 2008 gdzie wynosiła ona 26,77% liczba ta wzrosła. Najczęstszymi powodami korzystania z pomocy społecznej było: bezrobocie 356 rodzin, niepełnosprawność 130 rodzin, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego 115 rodzin, w tym rodziny niepełne 55 i rodziny wielodzietne 46 (źródło: sprawozdanie MGOPS w Skępem za 2009 rok). Bezrobocie ma znaczący wpływ na zachowania patologiczne tj. przemoc w rodzinie, uzależnienia od alkoholu, współuzależnienie, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Długie pozostawanie bez pracy wstrzymuje procesy dezintegracji życia rodzinnego, bezrobotni przyzwyczajają się do swojej roli, co zaburza sposób życia całej rodziny i wpływa na pojawienie się problemów natury psychospołecznej i zagrożeń patologiami społecznymi. Przymusowa bezczynność zawodowa i nieuregulowany tryb życia wyzwalają zachowania dewiacyjne skierowane na rodziny oraz lokalne środowisko społeczne. Choć zła sytuacja finansowa nie jest równoważna z wykluczeniem społecznym, to jednak osoby popadają w ubóstwo i związane z nim zjawisko wykluczenia społecznego tracą możliwość uczestnictwa w życiu zawodowym, społecznym a nawet rodzinnym, dostrzegamy u nich zanik ambicji, szeroko pojętą izolację społeczną, apatię, zniechęcenie i obniżenie poziomu samooceny. Z tej sytuacji trudno jest wyjść o własnych siłach. Powyżej zaprezentowano jedynie najważniejsze problemy prowadzące do społecznego wykluczenia mieszkańców naszego miasta i gminy. Nie są to oczywiście wszystkie grupy, którym to zjawisko zagraża. Jest jeszcze wiele innych grup, którym wykluczenie społeczne silnie zagraża. Osoby te oraz ich rodziny borykają się z różnorodnymi problemami, które jednak najczęściej są ściśle powiązane z ubóstwem i brakiem zatrudnienia. Osoby i rodziny uwikłane w omówione powyżej problemy w pierwszej kolejności wymagają indywidualnej pomocy i wsparcia ze strony powołanych w tym celu instytucji i organizacji. Należy jednak pamiętać, że nawet najlepiej zorganizowana pomoc nie rozwiąże w pełni istniejących problemów oraz nie zapobiegnie wykluczeniu społecznemu. Konieczne jest bowiem zwiększenie aktywności osób wykluczonych i ich otoczenia poprzez włączenie w proces naprawczy oraz zapewnienie wsparcia ze strony społeczności, w której toczy się ich życie. Żaden człowiek nie żyje w odosobnieniu, lecz funkcjonuje w różnych relacjach i uwarunkowaniach, a jego sytuacja jest uzależniona od wielu innych podmiotów funkcjonujących w bliższym i dalszym otoczeniu. Pracując z osobą lub rodziną nie można zatem ich oddzielić od środowiska, w którym żyją. W nim bowiem mogą tkwić korzenie problemu, którego diagnoza oraz zastosowanie instrumentów naprawczych mogą wspomóc w rozwiązywaniu problemów, czy też zaspakajaniu potrzeb. Dlatego właśnie konieczne jest podejmowanie zintegrowanych działań, których celem jest uaktywnienie nie tylko pojedynczych osób, ale także grup i społeczności lokalnych. Społeczności należy ożywić i pobudzić w nich poczucie odpowiedzialności za siebie i innych, zwłaszcza tych najsłabszych. Pomocny w tym zakresie jest „Program Aktywności Lokalnej”, który zakłada wspólne działania lokalnych podmiotów na rzecz uaktywniania i pobudzania potencjału grup oraz społeczności lokalnych, a także ich włączanie w życie społeczne, w tym powrót na rynek pracy. 

Dział II.
INAWIĄZANIE DO DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH 

Program Aktywności Lokalnej dla Miasta i Gminy Skępe na lata 2010 – 2013 jest dokumentem wynikającym i kompatybilnym z: 

1)Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej . 

2)Narodowa Strategia Spójności. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 

3)Narodowa Strategia Rozwoju na lata 2007-2013 

4)Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013 

5)Narodową Strategią Integracji Społecznej Dla Polski 

6)Strategia Rozwoju Kraju Na Lata 2007-2015 

7)Strategią Polityki Społecznej Na Lata 2007 – 2013, Ministerstwo Polityki Społecznej 

8)Strategią Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Na Lata 2007-2013, Ministerstwo Pracy I Polityki Społecznej 

9)Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko - Pomorskiego Na Lata 2007-2020 

10)Strategia Rozwoju Powiatu Lipnowskiego Na Lata 2006-2016 

11)Strategia Rozwoju Miasta I Gminy Skępe Na Lata 2007-2013 

12)Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Skępe Na Lata 2006-2016 

Dział III.
CELE PROGRAMU ORAZ KIERUNKI DZIAŁAŃ 

Głównym celem „Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta i Gminy Skępe na lata 2010-2013” jest zwiększenie aktywności mieszkańców miasta i gminy, w szczególności grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia we wszystkich obszarach życia społecznego, w tym także rynku pracy oraz zwiększenie ich potencjału rozwojowego. 

1. Cele szczegółowe: 

1)stworzenie warunków do powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnej oraz umożliwiających ich współudział w życiu społecznym, 

2)wypracowanie modelu działań środowiskowych opartych na współdziałaniu różnych instytucji i organizacji oraz mieszkańców, 

3)zapobieganie marginalizacji osób i rodzin poprzez wyrównywanie szans dla grup marginalizowanych, 

4)prowadzenie działań o charakterze informacyjnym, edukacyjnym, aktywizującym i integracyjnym, 

5)aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia, 

6)zwiększenie kompetencji społecznych i zawodowych, w szczególności w przypadku osób pozostających poza rynkiem pracy, 

7)zwiększenie świadomości obywatelskiej, 

8)poprawa jakości życia poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych, 

9)rozwój kapitału ludzkiego i społecznego, 

10)wzrost efektywności pomocy społecznej. 

2. Kierunki działań. 
Cele programu realizowane będą poprzez podejmowanie następujących działań: 

1)promowanie, wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących społeczność lokalną, 

2)systematyczne badanie potrzeb i problemów grup oraz społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

3)współdziałanie instytucji samorządowych na współpracę z instytucjami pozarządowymi i lokalną społecznością, 

4)wpieranie lokalnych inicjatyw, 

5)organizowanie treningów kompetencji i umiejętności społecznych, 

6)organizowanie spotkań z grupami docelowymi, w szczególności zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

7)organizowanie wsparcia indywidualnego i grupowego w zakresie wzrostu kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych, umożliwiających powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy, 

8)organizowanie i inspirowanie udziału mieszkańców w imprezach i spotkaniach o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, ekologicznym i turystycznym, 

9)inne wynikające z aktualnych potrzeb i zgodne z celami programu. 

Dział IV.
ODBIORCY PROGRAMU 

Program skierowany jest do mieszkańców miasta i gminy Skępe, w tym: 

1)członków danej społeczności lokalnej 

2)osób z konkretnego środowiska 

3)osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia - czyli różnych grup społecznych, w świetle zdiagnozowanych potrzeb 

4)osób pozostających w otoczeniu klientów pomocy społecznej 

Dział V.
SPOSÓB I METODY PRACY WYKORZYSTYWANE DO REALIZACJI PROGRAMU 

W ramach programu przewiduje się zastosowanie: 

1)INSTRUMENTÓW AKTYWNEJ INTEGRACJI – to szereg instrumentów aktywizacyjnych z zakresu aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej, o których mowa w zasadach przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, 

2)ŚRODOWISKOWEJ PRACY SOCJALNEJ – działanie realizowane przez pracownika socjalnego lub inną osobę mające na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi, w tym również z wykorzystaniem kontraktu socjalnego, 

3)DZIAŁAŃ O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM - obejmują inicjatywy integracyjne w postaci przygotowania i realizacji Programu Aktywności Lokalnej, badania, opracowania, analizy, edukację społeczną i obywatelską, spotkania konsultacyjne, debaty, organizowanie i inspirowanie mieszkańców do udziału w imprezach o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, ekologicznym i turystycznym. 

Dział VI.
REALIZATORZY 

Realizatorem zadań Programu Aktywności Lokalnej jest: 

1)Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skępem 

2)Urząd Miasta i Gminy w Skępem 

3)pozostałe jednostki organizacyjne i pomocnicze 

4)organizacje pozarządowe 

Dział VII.
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ 

1)rozpoznanie środowiska lokalnego w formie „badania i działania”, 

2)rozwijanie komunikacji społecznej w środowisku, 

3)budowanie lokalnego partnerstwa, 

4)aktywizacja i mobilizacja mieszkańców do rozwiązywania grupowych i środowiskowych problemów, 

5)prowadzenie działań na rzecz integracji środowiska lokalnego; 

6)wspieranie lokalnych inicjatyw, 

7)organizowanie treningów kompetencji i umiejętności społecznych 

8)organizowanie wsparcia indywidualnego i grupowego w zakresie wzrostu kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych, umożliwiających powrót do życia społecznego w tym powrót na rynek pracy, 

9)organizowanie i inspirowanie udziału mieszkańców w imprezach i spotkaniach o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, ekologicznym i turystycznym. 

Dział VIII.
PRZEWIDYWANE EFEKTY 

1)stały monitoring potrzeb środowiska, 

2)zdiagnozowanie potrzeb i problemów oraz planowanie i realizowanie zadań w odpowiedzi na realne potrzeby 

3)wzrost zaangażowania organizacji lokalnych w zakresie podejmowania działań środowiskowych, 

4)stworzenie płaszczyzny sprzyjającej angażowaniu się w życie lokalnej społeczności, 

5)integracja społeczności lokalnej i grup społecznych, 

6)efektywne, skuteczne zarządzanie i wykorzystywanie istniejących zasobów w poszczególnych obszarach i społecznościach, 

7)aktywizacja osób wykluczonych, 

8)przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

9)podwyższenie jakości realizowanych działań środowiskowych oraz inicjowanie nowych form i metod pracy, 

10)zmiana postaw społeczności lokalnych wobec osób i grup defaworyzowanych, 

11)zwiększenie dostępności do specjalistycznego poradnictwa, 

12)wzrost kompetencji mieszkańców, aktywne postawy społeczne i zawodowe, 

13)wzrost poczucia przynależności do danej społeczności i odpowiedzialności za procesy w niej zachodzące 

14)planowanie i realizacja projektów na rzecz społeczności lokalnych stanowiących odpowiedź na ich realne potrzeby, 

15)podniesienie wizerunku pomocy społecznej. 

Dział IX.
FINANSOWANIE PROGRAMU 

Działania realizowane w ramach Programu Aktywności Lokalnej mogą być finansowane z następujących źródeł: 

1)środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. 

Wskazane w Programie Aktywności Lokalnej działania, które będą realizowane w kontekście wykorzystania funduszy z Unii Europejskiej w latach 2007-2013 w ramach projektów systemowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 przewidzianych dla Ośrodków Pomocy Społecznej, w obszarze Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej stanowią podstawę do konstruowania montażu finansowego oraz przygotowania aplikacji o wsparcie finansowe wskazanych projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach projektów systemowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 przewidzianych dla Ośrodków Pomocy Społecznej, 

2)środki pochodzące z budżetu państwa, 

3)środki pochodzące z budżetu miasta i gminy, 

4)środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych 

Dział X.
SPOSOBY MONITOROWANIA, EWALUACJI I OCENY 

Monitorowanie projektów realizowanych w ramach Programu Aktywności Lokalnej odbywać się będzie systematycznie w trakcie trwania projektu na potrzeby zarządzania projektem oraz podejmowania decyzji – na bazie stworzonej w harmonogramie listy wskaźników monitorowania. Celem bieżącego monitoringu będzie: 

- pomiar osiąganego postępu w projekcie i porównywanie go z założonym planem, 

- wskazanie na ewentualną potrzebę podjęcia działań korygujących. 

Zarówno ocena jak i ewaluacja poszczególnych projektów w ramach Programu Aktywności Lokalnej /w odpowiedzi na pytanie czy projekt osiągnął zakładane cele/ następuje każdorazowo po zakończeniu realizacji projektu w odniesieniu do zakładanych w harmonogramie rezultatów /najpóźniej na koniec roku kalendarzowego/. Dokonuje jej instytucja realizującą projekt. 
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem składa radzie gminy coroczne sprawozdanie z działalności ośrodka, które będzie zawierać corocznie informacje z działań w ramach niniejszego Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta i Gminy Skępe na lata 2010-2013.Na koniec okresu programowania zostanie dokonane podsumowanie i ocena efektywności Programu Aktywności Lokalnej w postaci raportu końcowego podsumowującego całość podejmowanych działań, opracowanego przez zespół realizatorów programu.