Uchwała Nr XXXVII/268/2010
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Skępe 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, nr 142, poz 1591 ze zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. Wyrazić zgodę na zamianę działek niezabudowanych, położonych w miejscowości Skępe, obręb nr 8, oznaczonych w ewidencji gruntów Gminy Skępe jako działki nr 871/1- o pow.

§ 2. Zamiana nieruchomości określonych w § 1 nastąpi za odpowiednim rozliczeniem finansowym. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska