Uchwała Nr XXXVII/269/2010
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wólka 

Na podstawie art. 18, ust 2, pkt 9 lit. "a" z dnia 8 marca 1990 roku ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2001r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Wyrazić zgodę na nieodpłatne nabycie na rzecz Miasta i Gminy Skępe nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wólka, gmina Skępe, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 1714/2 o powierzchni

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska