Uchwała Nr XXXVII/270/2010
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie sprzedaży lokalu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz. U. 2001r., nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami(Dz.U. z 2004, nr 261, poz. 2603, ze zm.) uchwala się, co następuje 

 

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż lokalu znajdującego się na poddaszu budynku mieszkalnego, stanowiącego własność Miasta i Gminy Skępe, położonego w Skępem przy ul.Rynek 5 o pow. użytkowej 16,10 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku wynoszącym 161/1083 części objętych księgą wieczystą KW nr 19509 i udziałem w działce gruntu nr. ew. 646/1 o pow.0,0304 ha wraz z budynkiem gospodarczym również w 161/1083 częściach, objętych księgą wieczystą KW nr 19507. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska