UCHWAŁA Nr XIX/ 129 /2004

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 29 grudnia 2004 roku

 

w sprawie: nadania Statutu Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Skępem

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203) oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539, z 1998 r. Nr 106 poz.668, z 2001 r. Nr 129 poz.1440, z 2002 r. Nr 113 poz.984)

 

R A D A   M I E J S K A

uchwala, co następuje:

 

§ 1

Nadać Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Skępem Statut w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Traci moc Uchwała Nr III/14/1994 Rady Gminy Skępe z dnia 26 sierpnia 1994 r. w sprawie nadania Statutu Bibliotece Gminnej w Skępem.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Burmistrz
       Andrzej Gatyński